Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Miliony na modernizację uczelni
następny
Warszawa za Pragą

reklama

Polskie drogi pod lupą NIK

Eurobuild CEE 29 sierpnia 2019
Polskie drogi pod lupą NIK
NIK uważa, że liczba wykonanych remontów cząstkowych nawierzchni dróg krajowych została zawyżona ponad 500 razy
POLSKA Brak rzetelnych danych dotyczących prac wykonanych w ramach bieżącego utrzymania dróg, niejasny sposób doboru zadań związanych z przebudową i remontami, brak analiz efektywności wydatków oraz nieskuteczny nadzór generalnego dyrektora nad komórkami i jednostkami organizacyjnymi – to tylko niektóre zarzuty Najwyższej Izby Kontroli po audycie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kontrola obejmowała okres od początku 2015 do 30 czerwca 2018 roku.
Kontrolerzy zwrócili uwagę na sposób typowania dróg do zabiegów mającym na celu polepszenie ich stanu technicznego lub zapobiegnięcie ich dalszej degradacji. Jednocześnie NIK zbadała, czy działania Generalnego Dyrektora DKiA w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych były wystarczające i przynosiły oczekiwany efekt. Skontrolowano centralę GDDKiA w Warszawie oraz siedem oddziałów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze.
Z ustaleń NIK wynika, że GDDKiA tworzyła listy rankingowe zadań o najwyższym priorytecie, jednakże wysoka pozycja w rankingu nie była gwarancją, że dany odcinek drogi zostanie niezwłocznie naprawiony. Wpływ na to niejednokrotnie miały priorytety działań wskazywane przez ministra właściwego do spraw transportu, w tym np. konieczność dostosowania sieci dróg do nośności 11,5 ton na oś oraz przyznawane limity finansowe. Tym samym sposób typowania dróg do przebudów i remontów nie był przejrzysty i może stwarzać ryzyko, że działania Generalnego Dyrektora DKiA służące poprawie stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych będą podejmowane w pierwszej kolejności na drogach, które nie wymagają pilnej interwencji i mają niską pozycję w Planie Działań na Sieci Dróg.
NIK uważa również, że prowadzony przez centralę GDDKiA monitoring bieżącego utrzymania dróg w zakresie liczby wykonanych robót był nierzetelny. W ocenie NIK, dyrekcja w żaden sposób nie weryfikowała danych przekazywanych przez oddziały GDDKiA, efektem czego centrala nie dysponowała rzeczywistymi danymi na temat liczby wykonanych robót. Dane przekazane kontrolerom NIK w listopadzie 2018 roku nie pokrywały się z danymi ostatecznie przekazanymi na potrzeby kontroli w lutym 2019 roku, których kontrolerzy zażądali na etapie weryfikacji. W przypadku dróg krajowych (bez dróg ekspresowych i autostrad) w 2016 roku dane rzeczowe o liczbie wykonanych remontów cząstkowych nawierzchni dróg mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco były ponad 500 razy zawyżone, a tym samym koszt remontu 1 tys. mkw. nawierzchni został zaniżony 490 razy. W przypadku dróg ekspresowych i autostrad największe różnice wystąpiły w 2015 roku – wyremontowana nawierzchnia była ponad 190-krotnie zawyżona, a koszty zaniżone ponad 170-krotnie.
NIK ma również zastrzeżenia do monitoringu jakości robót. Jako przykład podaje białostocki oddział GDDKiA, który prowadził rozbudowę do parametrów drogi ekspresowej krajowej "ósemki" Warszawa - Białystok. Chodzi o odcinek od Wyszkowa do granicy województwa mazowieckiego. W dniu zakończenia kontroli NIK (31 stycznia 2019 roku) wyniki badań laboratoryjnych oddziału wskazywały, że wybudowana droga nie spełniała norm jakościowych określonych w specyfikacji technicznej – m.in. betonowa nawierzchnia nie miała wymaganych właściwości poślizgowych. Mimo dokonanych napraw badania z 11 grudnia 2018 r. wciąż wskazywały, że cały odcinek drogi S8 od Wyszkowa do granicy województwa mazowieckiego nie odpowiada wymaganym współczynnikom tarcia. Dlatego w ocenie NIK niezbędne jest kontynuowanie przez oddział w Białymstoku działań na rzecz zapewnienia właściwej jakości i trwałości tego odcinka drogi S8.
W czasie kontroli NIK stwierdziła też nieprawidłowości przy wydawaniu zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Występowały one w centrali i dwóch oddziałach wojewódzkich. Nieprawidłowości dotyczyły np. braku uzgodnień trasy przejazdu z innymi zarządcami dróg, naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przy wydawaniu zezwoleń czy też błędów w prowadzonych rejestrach wydanych zezwoleń. Tym samym, w ocenie NIK, GDDKiA niezgodnie z obowiązującym prawem oraz nierzetelnie realizowała zadania związane z ochroną dróg przed ruchem pojazdów nienormatywnych, a generalny dyrektor nie zapewnił odpowiednich narzędzi pracownikom odpowiedzialnym za wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.