EN

Mój projekt to moja wiedza

Dosyć często zdarza się, że inwestor, który uzyskał ostateczne pozwolenie wymiary, kolor czy geometrię dachu. Czy prawo budowlane zezwala mu

Problemu tego nie można lekceważyć, ponieważ konsekwencje potencjalnego naruszenia mogą być poważne.

W poniższym opracowaniu postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku zmian w projekcie inwestor musi ubiegać się o nowe pozwolenie na budowę, decyzję o zmianie pozwolenia, czy też może po prostu wprowadzić zmiany bez konieczności podejmowania jakichkolwiek kroków administracyjnych.

 

Istotne odstąpienie

Przepisy prawa jasno określają postępowanie w przypadku istotnych odstąpień od projektu budowlanego, narzucając obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Zmiany uznaje się za istotne, o ile dotyczą (Art. 36a ust.5):

-zakresu objętego planem zagospodarowania działki lub terenu dołączonym do projektu budowlanego, np. zmian lokalizacji budynków lub sieci uzbrojenia terenu, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych (instalacji wodnej, gazowej, kanalizacyjnej), lokalizacji kabli elektrycznych i telefonicznych, wjazdów i dróg dojazdowych;

-charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, np. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji;

-zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne;

-zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego, np. z mieszkalnego na biurowy;

-warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, tzn. zakresu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy;

-wszelkich zmian wymagających uzyskania nowych opinii, uzgodnień, pozwoleń lub innych dokumentów, które były uprzednio wydane w ramach procedury wydania pozwolenia na budowę (na przykład przez komendanta straży pożarnej lub organy ochrony środowiska).

 

Odpowiedzialność

Osobą, która dokonuje oceny zamierzonego odstąpienia, jest projektant (w praktyce często zwany architektem). Niemniej, mimo że projektant ponosi zawodową odpowiedzialność za podjęte działania, to inwestor jest narażony na odpowiedzialność administracyjną i to on ponosi konsekwencje opisane poniżej.

 

Działania zapobiegawcze

By uniknąć wątpliwości odnośnie tego, czy zamierzona zmiana stanowi istotne odstępstwo czy też nie, inwestorzy i projektanci często ubiegają się o wydanie urzędowego zaświadczenia (Art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego), chociaż pozostaje kwestią sporną, czy organ administracji publicznej jest zobowiązany do wydawania takiego zaświadczenia. Niemniej inwestor, któremu uda się uzyskać powyższe zaświadczenie, niewątpliwie znajduje się w korzystniejszej sytuacji, ponieważ jego postępowanie można uznać za tzw. działanie w dobrej wierze.

    

 szef Działu Nieruchomości, GLNprawnik, GLN

Kategorie