EN

Polityka prywatności i regulamin serwisu

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu

Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.eurobuildcee.com. W regulaminie zawarte są informacje i zasady korzystania z serwisu, a także prawa i obowiązki Klientów oraz Użytkowników serwisu.

Wydawcą serwisu www.eurobuildcee.com jest Eurocee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391464, NIP: 951-23-44-919, REGON: 143186933.

Definicje

Serwis – portal internetowy pod adresem www.eurobuildcee.com, zwany dalej serwisem, gromadzący materiały (teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały audio i wideo, multimedia itp.) poświęcone rynkowi nieruchomości oraz świadczący usługi reklamowe.

Usługodawca – właściciel serwisu www.eurobuildcee.com, tj. Eurocee Sp. z o.o.

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu oraz jego usług.

Administrator danych osobowych - Eurocee Sp. z o.o.

Partner - każdy podmiot współpracujący z Eurocee Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Eurocee Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników i Partnerów dostępne w serwisie www.eurobuildcee.com, a w szczególności:

- informacje prasowe, opinie i komentarze,
- nagrania audio i wideo,
- miesięcznik w wersji online,
- newslettery,
- sklep internetowy,
- reklamy i materiały sponsorowane.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do zawartości serwisu są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do pobierania zawartości serwisu pod warunkiem przestrzegania praw autorskich, prawa prasowego oraz praw o zarejestrowanych znaków należących do Eurocee Sp. z o.o.

Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana w jakichkolwiek celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Eurocee Sp. z o.o.

W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Eurocee Sp. z o.o. prezentuje w serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa albo dobrych obyczajów.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www, które są własnością oraz są prowadzone przez partnerów serwisu. Eurocee Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki są zamieszczone w serwisie www.eurobuildcee.com

Prawa i obowiązki użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

Odpowiedzialność usługodawcy

Eurocee Sp. z o.o. zapewnia ciągłość działania serwisu i aktualizację jego zawartości.

Eurocee Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu spowodowane z winy dostawców usług internetowych lub w efekcie działania siły wyższej. Nieprawidłowe działanie serwisu może być podstawą do zgłoszenia reklamacji przez użytkownika lub Partnera serwisu.

Eurocee Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść i przekaz reklam zamieszczonych w serwisie.

Eurocee Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść i przekaz materiałów pochodzących od Partnerów zamieszczonych w serwisie.

Opnie i komentarze zamieszczone w materiałach pochodzących od Partnerów nie muszą być tożsame z poglądami i linią programową Eurocee sp. z o.o. ani jej pracowników.

Polityka prywatności

Serwis może wykorzystywać pliki cookies w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego świadczenia usług w serwisie przez Eurocee Sp. z o.o., aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w celach statystycznych. Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ktore jednak nie będą przekazywane żadnym osobom ani firmom trzecim. Zestawienia te obejmują w szczególności informacje o sposobie korzystania z serwisu przez Użytkowników, nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych osób korzystających z serwisu.

Dane osobowe

Eurocee Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza udostępnione dobrowolnie dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Eurocee sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza udostępnione dobrowolnie dane osobowe wyłącznie w celu przesyłania drogą mailową zasubskrybowanych newsletterów oraz informacji o organizowanych lub współorganizowanych przez Eurocee sp. z o.o. wydarzeniach i eventach.

Postanowienia końcowe

Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące powyższych zapisów albo innych praktyk stosowanych w serwisie, mogą kontaktować się z Eurocee sp. z o.o. pod adresem mailowym: office@eurobuildcee.com lub w siedzibie spółki pod adresem: New Work, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa.

Osoby korzystające w jakikolwiek sposób z serwisu akceptują powyższe zasady i zobowiązują się do ich przestrzegania.

W przypadku zmian którejkolwiek z powyższych zasad treść niniejszej strony zostanie odpowiednio zmodyfikowana.

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania 2 czerwca 2012 roku.

Wydanie 7 (290) lipiec 2024

Kategorie