EN

Trzy filary Ziemi

Okiem eksperta
Strategia ESG staje się standardem – każda firma, niezależnie od wielkości, do roku 2026 będzie miała obowiązek raportowania swoich działań w zakresie dbania o potrzeby środowiskowe, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny. Jak te trzy filary realizują się w kontekście planowania miejsca pracy i zarządzania obiektem? Jak stworzyć przyjazne, komfortowe środowisko pracy w obliczu postępujących zmian klimatycznych?

Choć idea ESG w ostatnim czasie zyskuje na popularności, a jej wdrażanie nabiera tempa, wiele firm realizuje działania ekologiczne i prośrodowiskowe, a także te z obszaru CSR, już od wielu lat. Dotąd obejmowały one różnorodne aktywności i rozwiązania, realizowane niekiedy w sposób mniej usystematyzowany – wraz z powstaniem idei ESG ich zakres został dokładnie sprecyzowany. W jaki sposób działania z zakresu dbałości o środowisko i sytuację klimatyczną, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego realizują się w obszarze planowania miejsca pracy i zarządzania obiektem?

Z dbałością o środowisko

Pierwszy filar ESG – dbałość o środowisko i sytuację klimatyczną – w ujęciu ogólnym rozpoznawany jest przede wszystkim jako dążenie przez firmy do poziomu zerowej emisyjności CO2 do atmosfery do 2050 roku, gospodarka wodna czy energia odnawialna. Zakres działań realizowanych w obszarze „E” jest jednak znacznie szerszy. W ramach codziennego zarządzania biurem skupia się również na wykorzystywaniu narzędzi pozwalających na osiągnięcie energooszczędności, ponownym wykorzystywaniu wody szarej, recyklingu odpadów czy przemyślanym zarządzaniu materiałami biurowymi.

Problemem, związanym z tym obszarem ESG, jest jego mierzalność – brakuje wytycznych co do jednolitych sposobów pomiaru tego wskaźnika. Aby rozpocząć planowanie strategii dążenia do poziomu zerowej emisyjności, należy określić punkt startowy, który dla każdej firmy i dla każdego przedsiębiorstwa będzie oznaczał inną pozycję. Związek z tym ma taksonomia Unii Europejskiej, która nie jest ani narzucona, ani obligatoryjna. Dla niektórych przedsiębiorstw punktem startowym w realizacji strategii ESG będzie przede wszystkim zbadanie swoich zasobów, ilości zużywanej energii i budżetu, jaki przeznaczany jest na kwestie energetyczne, co pozwoli ustalić realne zasoby potrzebne do osiągnięcia celów. Podstawowymi miernikami w tym zakresie są certyfikaty BREEAM oraz LEED.

Wiedząc, z jakiego punktu startujemy, wiemy, ile brakuje nam do celu, biorąc pod uwagę warunki na rynku i koszty wdrożenia strategii ESG. Wielu klientów Cushman & Wakefield wciąż oswaja się z wizją wdrożenia strategii i rozplanowania w tym zakresie budżetu. Rodzi się więc pytanie, na ile inwestorzy gotowi są poświęcić się idei ESG.

Z dbałością o pracowników i interesariuszy

Kolejny filar – „S” odnosi się do społecznej odpowiedzialności, która może być realizowana na wielu polach. W polskim środowisku zawodowym najczęściej będzie skupiać się na dostosowaniu miejsca pracy do zasad bezpieczeństwa, a także zapewnieniu każdemu pracownikowi tych samych praw. Kwestie te tworzą środowisko wolne od dyskryminacji ze względu na przede wszystkim płeć kandydatów, ich wiek, orientację seksualną czy religię. Dotyczy to również dbania o dobrostan pracowników, zarówno fizyczny – poprzez odpowiednie rozplanowanie biura czy instalację systemów bezpieczeństwa, jak i psychiczny – zapewnienie wsparcia psychologicznego, oferowanie spotkań ze specjalistami, szkoleń i warsztatów. Ponieważ obszar ten jest niezmiernie szeroki, każdy podmiot w pewien sposób będzie definiować swoje własne cele i priorytety w zakresie realizacji społecznej odpowiedzialności. Podmiot, który spełnia warunki filaru społecznej odpowiedzialności, uzyskuje certyfikat WELL.

Organizacja życia społecznego w miejscu pracy jest niezmiernie istotnym punktem w strategii ESG. Widoczne jest to w zakresie modeli tradycyjnych parków biznesowych, skupiających wyłącznie budynki biurowe, od których systematycznie się odchodzi. Obecnie miejsca te aranżowane są przede wszystkim z dbałością o inkluzywność, przejawiającą się np. w zakresie angażowania społeczności seniorskich czy tworzenia zbioru interdyscyplinarnych budynków, co umożliwia korzystanie z nich szerszej grupie odwiedzających. Obiekty te dają pracownikom także szybki dostęp do stref gastronomicznych, usług, przedszkoli, siłowni czy rozbudowanej infrastruktury rowerowej. Szczególnie ważnym aspektem jest także dogodna komunikacja miejska, łącząca park biznesowy z resztą miasta.

Zjawiska te określane są mianem Community Building, a przykładem, który realizuje tę ideę, jest obiekt The Warsaw HUB. Udostępnione na jego terenie usługi, punkty gastronomiczne czy zorganizowana w ramach placemakingu strefa „Chill do Woli” odzwierciedlają założenia filaru dotyczącego społecznej odpowiedzialności. Takie udogodnienia sprzyjają tworzeniu się i integrowaniu społeczności na terenie całego centrum biznesowego.

Budowanie strategii ESG w oparciu o społeczną odpowiedzialność jest więc procesem zakładającym aktywizację i uwzględnienie potrzeb pomijanych dotychczas grup społecznych, jak również ułatwianie pracownikom wspólnego spędzania czasu, dostęp do odpoczynku czy pomocy medycznej.

Z dbałością o jakość zarządzania firmą

Ostatni filar ESG, ład korporacyjny, także musi być uwzględniony w kontekście prowadzenia odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Dbałość o kwestie z zakresu governance zwiększa bezpieczeństwo biznesowe partnerów, klientów danej firmy czy najemców danego budynku. W obszarze tym zawiera się przejrzystość działań firmy, odpowiedzialny nadzór, polityka antykorupcyjna, szeroko pojęta etyka w zarządzaniu biznesem i nawiązywanie relacji wyłącznie z podmiotami działającymi etycznie. Due diligence – należyta staranność, jest procesem oceniającym kondycję przedsiębiorstwa na polu finansowym, handlowym, prawnym, podatkowym i technologicznym.

W przypadku zarządzania ładem korporacyjnym pod uwagę należy wziąć także przedsiębiorstwa produkcyjne, których praca trwa nieprzerwanie przez 24 godziny dobę. Konieczne jest ich specjalistyczne wyposażenie, a także dopilnowanie szeregu działań odpowiadających za odporność na zmienne zjawiska atmosferyczne i klimatyczne, utrzymanie odpowiedniej temperatury, konserwacja czy doinwestowanie takich nieruchomości, aby odpowiadały obecnym wymaganiom. Kluczowe dla tego obszaru są także zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem – przygotowanie na sytuacje kryzysowe, odpowiednie procedury i sprawdzone efektywne scenariusze działania.

Celem realizacji filaru governance jest zatem dążenie do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, zbudowanego na etycznym postępowaniu czy dostosowywaniu zakładów pracy do zmian klimatycznych i wyzwań środowiskowych. Mówimy więc o osiągnięciu pewnego rodzaju odporności na niekorzystne zjawiska, a także o świadomości wynikających z nich zagrożeń.

Kto powinien zarządzać strategią ESG?

Wszechstronność pojęcia ESG wymaga dedykowania zespołu kompetentnych ekspertów, którzy przeprowadzą przedsiębiorstwo przez wszystkie niezbędne procesy, zmiany oraz certyfikacje. Bywa, że stworzenie takiej dedykowanej grupy stanowi wyzwanie, co może prowadzić do niewłaściwego rozpisania strategii i późniejszych trudności w jej realizacji. Wiedza dotycząca aspektów środowiskowych czy tych związanych z właściwym rozplanowaniem przestrzeni biurowych nieustannie się poszerza i dotyka wielu obszarów naraz.

Do odpowiedniego rozplanowania strategii ESG niezbędni są eksperci posiadający interdyscyplinarną wiedzę. Obszary te muszą dotyczyć technicznych specyfikacji, zmian i zagrożeń klimatycznych, finansów związanych z kosztami energii, wellbeingu pracowników. Zawierają się w tym także umiejętności marketingowe. Konieczne może okazać się zatem powołanie zespołu ekspertów, którego praca poświęcona będzie analizie, rozplanowaniu i wdrożeniu rozwiązań odpowiadających na wytyczne strategii ESG.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2020 roku jej przychody wyniosły 7,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez Cushman & Wakefield należą: zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne.

Kategorie