EN

Prawo budowlane nie wszędzie się przyjęło

Budownictwo
POLSKA Inspektoraty nadzoru budowlanego nie prowadziły skutecznie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych, brakowało mechanizmów pozwalających na wykrywanie samowoli budowlanych, a działania podejmowano najczęściej dopiero w odpowiedzi na informacje o nielegalnej budowie przekazywane przez osoby trzecie. Postępowania kontrolne lub egzekucyjne wszczynane były z opóźnieniem albo wcale – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Nieskuteczność działań organów nadzoru budowlanego wynikała m.in. ze złej sytuacji finansowej i dużej rotacji kadr w inspektoratach nadzoru budowlanego. Od czasu poprzednich kontroli NIK-u sytuacja w tym obszarze się nie poprawiła. Dlatego też izba podtrzymuje wnioski dotyczące zmian systemowych, które mają zwiększyć skuteczność organów nadzoru budowlanego i uniezależnić je od samorządów.

W ciągu ostatnich 20 lat izba przeprowadziła kilka kontroli, których zakres tematyczny obejmował działalność organów nadzoru budowlanego. Niestety większość ustaleń NIK-u nie traci na aktualności: niepełna realizacja zadań ustawowych oraz naruszanie prawa przez organy nadzoru budowlanego, niskie finansowanie z budżetu państwa, a także obowiązujące przepisy, które nie gwarantują skutecznego nadzoru budowlanego w Polsce. Poza tym, kolejna kontrola NIK-u potwierdza, że powiatowe inspektoraty budowlane są uzależnione od samorządu powiatowego – finansowo, ale i lokalowo. Izba ponownie zwraca uwagę na ryzyko konfliktu interesu, szczególnie w miastach na prawach powiatu. Dotyczy to sytuacji kiedy prezydenci tych miast, którzy podlegają nadzorowi i kontroli PINB (jako zarządcy nieruchomości bądź inwestorzy) wykonują zadania starosty. Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, starosta ma wpływ na powołanie i odwołanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Sprawa ta nie została uregulowana od czasu reformy z 1998 roku.

W żadnym ze skontrolowanych inspektoratów nie stworzono systemu, który pozwalałby na zapobieganie powstawaniu samowoli budowlanych, ich wykrywanie oraz sprawne podejmowanie odpowiednich działań. W skontrolowanych PINB-ach zasady planowania kontroli były niejednolite. Na szczeblu wojewódzkim wszystkie inspektoraty nadzoru budowlanego sporządzały roczne plany kontroli. W PINB Warszawa kontrole planowe stanowiły zaledwie 1 proc. wszystkich przeprowadzonych, a w trzech powiatowych inspektoratach kontroli nie planowano w ogóle. Działania kontrolne podejmowano najczęściej w odpowiedzi na spływające do inspektoratów skargi albo w ramach działań sezonowych, gdzie kontrola dotyczyła np. obiektów wypoczynkowych dla dzieci przed feriami letnimi czy zimowymi.

Aż 18 z 22 inspektoratów w trakcie postępowań skargowych naruszało obowiązujące przepisy. Działania, jak np. kontrola czy choćby weryfikacja informacji, były podejmowane dopiero po miesiącu, a w skrajnym przypadku nawet po 1,5 roku od ich wpływu do inspektoratów (PINB Grodzki we Wrocławiu). Jednocześnie w tych przypadkach skarżący nie zostali poinformowani, że ich skarga nie może zostać załatwiona w terminie. Poza tym w PINB Drawsko Pomorskie w odpowiedzi na trzy skargi związane z zagrożeniem zdrowia lub życia kontrolę podjęto dopiero po upływie odpowiednio 12, 21 oraz 85 dni od ich wpływu do inspektoratu. Zdarzało się, że inspektoraty w ogóle nie reagowały na złożone skargi. Tak było m.in. w PINB Zakopane, który nie zrobił nic w odpowiedzi na 10 z 40 objętych kontrolą skarg, z których osiem dotyczyło samowoli budowlanej. Niektóre ze skarg, wobec których nie podjęto żadnych działań pochodziły z lat 2015 i 2016.

Załatwianie spraw i wniosków z naruszeniem zapisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Źródło: opracowanie własne NIK

Jaskrawym przykładem samowoli budowlanej jest sześciokondygnacyjny budynek w Zakopanem. W maju 2004 roku PINB Zakopane ustalił, że budynek ten został wzniesiony bez pozwolenia na budowę. Rozbiórkę budynku inspektor nakazał w styczniu 2005 roku, czyli osiem miesięcy później. WSA w Krakowie podtrzymał nakaz rozbiórki budynku w styczniu 2016 roku. NIK w trakcie kontroli zlecił Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem kontrolę obiektu, która wykazała szereg nieprawidłowości, wynikających m.in. z naruszenia obowiązujących przepisów (np. niewłaściwa szerokość dróg ewakuacyjnych, brak w pokojach gościnnych drzwi o odpowiedniej klasie odporności przeciwpożarowej, brak systemu sygnalizacji pożaru połączonego z monitoringiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem). Inspektor powiatowy dopiero w listopadzie 2018 roku skierował do inwestora upomnienie o obowiązku przeprowadzenia rozbiórki obiektu. Pomimo prawomocnego nakazu rozbiórki budynek funkcjonuje i jest w nim prowadzony wynajem pokoi. NIK podkreśla, że obiekt nie ma pozwolenia na użytkowanie.

Samowola budowlana. Źródło: PINB w Zakopanem

Niemal w 87 proc. inspektoratów (w tym w czterech wojewódzkich i 15 powiatowych) kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie postępowań egzekucyjnych. Postępowania te były wszczynane lub prowadzone ze zwłoką, a bywało, że nie wszczynano ich w ogóle. W czterech PINB-ach, w 30 z 80 zbadanych spraw w ogóle nie podejmowano działań zmierzających do wyegzekwowania obowiązków nałożonych na zobowiązanych. PINB Drawsko Pomorskie nie wszczął egzekucji w żadnym z 15 przypadków, które tego wymagały. Z kolei w PINB Szczecin w jednej ze spraw nie podjęto żadnych działań, pomimo że od wydania decyzji upłynęło ponad 3,5 roku.

Najdłuższe okresy bezczynności stwierdzono na etapie czynności poprzedzających wszczęcie egzekucji administracyjnej, kiedy inspektoraty miały sprawdzać wykonanie obowiązków nałożonych na zobowiązanych, takich jak nakaz rozbiórki czy wstrzymanie robót. Osiem inspektoratów powiatowych nie podejmowało na tym etapie jakichkolwiek działań przez okres od 11 dni do ośmiu lat. W PINB Kozienice jedna z decyzji nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego stała się wykonalna w marcu 2009 roku. Po upływie ponad roku od tego czasu do PINB w Kozienicach trafiła informacja, że nakaz rozbiórki nie został wykonany. Przez kolejne niemal siedem lat PINB Kozienice nie podjął w tej sprawie żadnych działań. Dopiero w styczniu 2017 roku zawiadomiono zobowiązanego o terminie oględzin. Do czasu zakończenia kontroli przez NIK decyzja o rozbiórce pozostawała wciąż niewykonana. Okres bezczynności w PINB Kozienice wynosił w tym przypadku prawie osiem lat. Również w PINB Kraków Grodzki decyzja polegająca na poprawie stanu technicznego budynku czekała na realizację ponad osiem lat i do czasu zakończenia kontroli NIK nie została wykonana.

Skrajnie długotrwały proces administracyjno-egzekucyjny miał miejsce w Krakowie, w przypadku nieruchomości położonej przy ul. Centralnej. Istotne odstępstwa od pozwolenia na budowę tej nieruchomości stwierdzono już w 1998 roku. Dwukrotnie wydawano w tej sprawie nakazy rozbiórki, które były następnie uchylane. Do dnia zakończenia kontroli, tj. do końca 2018 roku, sprawa ta była w toku, czyli trwała od 20 lat.

Samowola budowlana przy ul. Centralnej w Krakowie. Źródło: PINB Grodzki w Krakowie

Kontrola NIK wykazała też bezczynność w prowadzonych przez inspektoraty nadzoru budowlanego postępowaniach dotyczących stanu technicznego budynków. Najbardziej rażący przykład dotyczy PINB Zakopane, do którego w lutym 2009 roku wpłynęła informacja o zagrażających lokatorom problemach technicznych budynku. PINB przeprowadził kontrolę obiektu dopiero w sierpniu 2015 roku., tj. po upływie 6,5 roku.

W trzech WINB – Łódź, Warszawa oraz Szczecin – stwierdzono przewlekłość w prowadzeniu spraw związanych ze stanem wałów przeciwpowodziowych. Np. w WINB Szczecin, po przeprowadzonej kontroli wału przeciwpowodziowego Wyspa Pucka, stwierdził, że sposób przebudowy wału w przypadku wystąpienia stanu powodziowego może stwarzać zagrożenie ludzi i mienia. W związku z powyższym WINB wydał postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych w kwietniu 2016 roku, nakładając stosowne obowiązki na inwestora. Z uwagi na wyrwy w wale i zagrożenie powodzią nadano postanowieniu rygor natychmiastowej wykonalności. WINB skontrolował wykonanie obowiązku przez inwestora dopiero w lipcu 2017 roku. Kontrola WINB wykazała, że obowiązek nie został wykonany. Inwestor zrealizował obowiązek w sierpniu 2017 roku, czyli 16 miesięcy od doręczenia postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych.

Na początku grudnia 2015 roku WINB Warszawa otrzymał protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń wału przeciwpowodziowego na rzece Jeziorki, z których wynikało, że stan obiektów hydrotechnicznych może stwarzać zagrożenie. Pierwsze działania WINB podjął pod koniec września 2016 roku, przesyłając do autora protokołów pismo z prośbą o wyjaśnienie. Obiekt skontrolowano dopiero w styczniu 2017 roku WINB nakazał zarządcy obiektu usunięcie nieprawidłowości w maju 2017 roku, a więc 1,5 roku od chwili, kiedy dowiedział się o potencjalnym zagrożeniu.

Inspektorzy wojewódzcy i powiatowi wskazują, że skuteczność egzekwowania wykonania decyzji – na przykład tych o przeprowadzeniu rozbiórki budynku – mogło zwiększyć wykonanie zastępcze. Jest to środek egzekucyjny prowadzący do wykonania obowiązku nałożonego na zobowiązanego (np. inwestora, właściciela nieruchomości) przez organy nadzoru budowlanego w drodze decyzji o nakazie rozbiórki, a więc zmierzający do respektowania prawa. Wykonanie zastępcze jest realizowane w zastępstwie za zobowiązanego i docelowo na jego koszt, kiedy mimo prawomocnej decyzji o nakazie rozbiórki zobowiązany jej nie dokonuje. Rozbiórka danego obiektu budowlanego przeprowadzana jest przez organ nadzoru budowlanego za pośrednictwem wykonawcy wybranego w drodze przetargu. Środek ten był jednak stosowany rzadko (3,2 proc. przypadków w zbadanej próbie, przy 1,4 proc. wszystkich rozbiórek dokonanych w skali kraju w latach 2015-2018). Taki stan rzeczy wynikał z wysokich kosztów jego zastosowania i braków kadrowych.

Nieprawidłowości dotyczyły także kontroli obowiązkowych, wpisanych w zakres ustawowych obowiązków inspektorów. Np. w PINB Goleniów w 80 proc. spraw (32 z 40 zbadanych) inwestorom udzielono pozwolenia na użytkowanie obiektów, mimo iż nie dostarczyli oni wymaganych dokumentów, takich jak badania potwierdzające bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, gazowej lub przewodów kominowych. Inspektor powiatowy nawet nie wezwał inwestorów do ich uzupełnienia.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości było m.in. duże obciążenie pracą, ale przede wszystkim niski stan zatrudnienia. Okazuje się, że był on dyktowany przede wszystkim wielkością środków finansowych, a nie faktycznymi potrzebami kadrowymi. Kontrola NIK wykazała znaczące zmiany poziomu zatrudnienia w badanych inspektoratach nadzoru budowlanego. Najgorzej było w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB) Zakopane, gdzie w 2017 roku z pracy odeszli wszyscy pracownicy merytoryczni poza kierownictwem inspektoratu. W tym samym roku w PINB Łódź Wschód zwolniło się 75 proc. pracowników. Natomiast jeśli chodzi o Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego (WINB), najwyższa fluktuacja w badanym okresie wystąpiła w WINB Łódź (28 proc. w 2016 roku) oraz w WINB Warszawa (24 proc. w 2017 roku).

Wynagrodzenia w każdej z grup inspektorów zatrudnionych we wszystkich skontrolowanych inspektoratach były niższe od średniego wynagrodzenia zasadniczego inżyniera budownictwa (według danych GUS w październiku 2016 roku było to 4 579,85 zł brutto). Wiele osób, które odeszły z pracy w inspektoratach nadzoru budowlanego, znalazło zatrudnienie u konkurencji.

Zmiany wielkości zatrudnienia w skontrolowanych PINB i WINB w latach 2015-2017 r. Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ze skontrolowanych inspektoratów nadzoru budowlanego

Problem stanowiły też znacznie wyeksploatowane zasoby rzeczowe inspektoratów powiatowych, zwłaszcza samochody oraz komputery. Taka sytuacja znacząco utrudniała inspektorom sprawną realizację zadań wynikających z prawa budowlanego. NIK podtrzymuje aktualność wniosku sformułowanego w ramach kontroli z 2012 roku – dotyczył on rozważenia wprowadzenia zmian w prawie, które zapewniłyby większą skuteczność organów nadzoru budowlanego, szczególnie w zakresie realizacji zadań i ustawowych obowiązków, zwiększenia niezależności organów nadzoru budowlanego od samorządów na szczeblu wojewódzkim i powiatowym oraz reorganizacji organów nadzoru budowlanego (także pod kątem poziomu zatrudnienia).

NIK wnioskuje też do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o opracowanie i wdrożenie wewnętrznych mechanizmów zapobiegających opóźnieniom w podejmowaniu czynności kontrolnych oraz egzekucyjnych oraz wypracowanie rozwiązań, które zwiększą wykrywalność samowoli budowlanych i skrócą czas reakcji na takie przypadki.

Ostatnie nowości

Zarządzanie nieruchomościami

Technologia sprzymierzona

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by TC

Wyzwania związane z epidemią spowodują, że zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania technologiczne stosowane w zarządzaniu budynkami będzie rosło coraz dynamiczniej – uważają eksperci firmy Knight Frank.

Rynek mieszkaniowy

Polska Sprzedaż rośnie, ale ostrożnie

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by TC

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku Develia sprzedała 423 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, rok wcześniej firma znalazła nabywców 618 jednostek.

Infrastruktura

Polska Tramwajem przez jezioro

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by TC

Aldesa Construcciones Polska, główny wykonawca modernizacji linii tramwajowej na gdańskie Stogi, oddał do użytkowania inwestycję o łącznej wartości ok. 118 mln zł. Ponowne uruchomienie linii nastąpiło w 93 rocznicę jej otwarcia.

Technologie

Polska Nowy podmiot na rynku fotowoltaiki

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by AKL

Śląskie Kamienice będą współpracowały z Columbus Energy przy projektach farm fotowoltaicznych – wspólnie będą wyszukiwać lokalizacje, projektować, finansować, budować i uruchamiać wolnostojące instalacje.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Świat Zeskanują wnętrza biur

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by AKL

Firmy Matterport i Cushman & Wakefield zawarły porozumienie, dzięki któremu klienci C&W będą mogli skorzystać z rozwiązania umożliwiającego skanowanie wnętrz nieruchomości komercyjnych i oglądanie ich w technologii 3D.

Obiekty użyteczności publicznej

Polska Podkarpacie z pierwszym IDS-em

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by AKL

Nowy dworzec w Sędziszowie Małopolskim został otwarty dla podróżnych, to pierwszy z dwóch dworców w województwie podkarpackim realizowanych w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych.

Infrastruktura

Polska Obwodnica Pisza coraz bliżej

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by AKL

Zatwierdzony został program inwestycji dla budowy obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63, powstanie odcinek o długości około 3,6 km dostosowany do tranzytowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego.

Budownictwo

Polska Rewolucja przy Rewolucji

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by AKL

W Łodzi ruszyła rewitalizacja trzech sąsiadujących ze sobą kamienic przy ul. Rewolucji, powstaną w nich mieszkania, lokale użytkowe i świetlice artystyczne.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Archicom zadowolony z wyników

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by AKL

Grupa Archicom sprzedała w pierwszym półroczu 2020 roku łącznie 513 lokali i podpisała 690 aktów notarialnych. W drugim kwartale roku spółka sprzedała 220 lokali.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Od Marvipolu 112

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by AKL

Marvipol wstępnie podsumował sprzedaż swoich lokali w drugim kwartale, firma sprzedała w tym okresie 112 mieszkań i lokali usługowych za kwotę 66,7 mln zł.

Infrastruktura

Polska Budujemy mosty dla regionów

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by AKL

Budowa przeprawy przez rzekę Bug pomiędzy miejscowościami Granne i Krzemień Wieś ruszy już wkrótce, projekt otrzymał właśnie dofinansowanie z programu "Mosty dla Regionów".

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Kawałek morza na lądzie

schedule 03 lipca 2020
Opr./edited by AKL

DB Schenker otworzył w Sosnowcu magazyn CFS (Container Freight Station), który umożliwi konsolidację i dekonsolidację kontenerów drobnicowych. Operator logistyczny uruchomił cztery linie oceaniczne z chińskich portów w Szanghaju, Ningbo, Hongkongu i Shenzhen.

Zarządzanie nieruchomościami

Kierowniku, zapłać apką

schedule 02 lipca 2020
Opr./edited by TC

Sieć Aldi zmieniła system parkowania przed swoimi obiektami – płatność za postój będzie można uregulować za pomocą aplikacji mobilnej, a wszystkie parkingi będzie obsługiwał tylko jeden operator.

Hotele

Polska / Europa Europa dołączy do Tribe

schedule 02 lipca 2020
Opr./edited by TC

Jesienią do Europy zawitają pierwsze hotele Tribe, lifestylowa marka Accora była do tej pory dostępna jedynie w Australii. Pierwszy hotel pod tym szyldem w Polsce ze 116 pokojami zostanie otwarty w Warszawie przy ul. Brackiej w 2021 roku. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Europa Środkowo-Wschodnia Przyszłość jest elastyczna

schedule 02 lipca 2020
Nathan North
redaktor sekcji angielskiej

Od czasu powstania osiem lat temu, czyli niedługo po ogólnoświatowym kryzysie, węgierski operator biur serwisowanych New Work stale kroczył ścieżką wzrostu. Teraz, w wyniku kolejnego kryzysu, może urosnąć jeszcze bardziej – twierdzi prezes zarządu Hubert Abt, który udzielił nam wywiadu na wyłączność.

Rynek mieszkaniowy

Polska Coliving - reaktywacja

schedule 02 lipca 2020
Opr./edited by AKL

Dzielenie przestrzeni, czyli jedna z podstawowych zasad działania projektów colivingowych, zdaje się być zupełnym przeciwieństwem pandemicznej izolacji. Jednak wbrew pozorom, to właśnie taka forma zamieszkiwania może być łatwiejszym i przyjemniejszym sposobem przeżycia kwarantanny.

Zielone budownictwo

Serenada podwójnie zielona

schedule 02 lipca 2020
Opr./edited by TC

Krakowskie Centrum Serenada, wybudowane i zarządzanie przez spółkę Mayland Real Estate, otrzymało certyfikat BREEAM-In Use z najwyższą możliwą oceną ,,Outstanding” w kategorii "Zarządzanie obiektem" (Building Management) oraz z oceną „Excellent” za walory konstrukcyjne obiektu i jego wykonanie (Asset Performance).

Biura i projekty wielofunkcyjne

Face2Face pod wiechą

schedule 02 lipca 2020
Opr./edited by TC

Zakończyły się prace przy konstrukcji drugiego etapu katowickiego projektu Face2Face Business Campus, inwestycja będzie gotowa w listopadzie tego roku. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

W tej bitwie wszyscy wygrali

schedule 02 lipca 2020
Opr./edited by TC

W stołecznym biurowcu Bitwy Warszawskiej Business Center rozpoczął funkcjonowanie Urząd do Spraw Cudzoziemców, ponadto umowę najmu przedłużyła firma Rettenmaier, a Warner Bros Entertainment Polska dobrał dodatkową powierzchnię.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Upadłość i co dalej?

schedule 02 lipca 2020
Opr./edited by AKL

Branża retail jest w niełatwej sytuacji. Po zamknięciu łódzkiej Sukcesji rynek zastanawia się, czy kolejne galerie handlowe może czekać ten sam los.

Najnowsze w Budownictwo

schedule 03 lipca 2020

Rewolucja przy Rewolucji

W Łodzi ruszyła rewitalizacja trzech sąsiadujących ze sobą kamienic przy ul. Rewolucji, powstaną w nich mieszkania, lokale użytkowe i świetlice artystyczne.

schedule 01 lipca 2020

Największy od Budimexu

Budimex zakończył prace związane z budową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny dla górnego biegu Odry – to największy tego typu zbiornik w Polsce.

schedule 25 czerwca 2020

Przy Tuwima coraz piękniej

Dobiega końca generalny remont kamienic przy ul. Tuwima 33 i 35 w centrum Łodzi, inwestycja kosztowała prawie 16 mln zł.

schedule 25 czerwca 2020

Remont z numerem trzy

Rozpoczął się remont kolejnej kamienicy przy ul. Warmińskiego w Bydgoszczy. Renowacji jest poddawany budynek pod numerem 3, prace prowadzone są też przy sąsiednich obiektach.

schedule 23 czerwca 2020

Budimex na wałach

Wody Polskie wybrały ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowę odrzańskich kanałów w lubuskich Słubicach. Z poprzednim zleceniobiorcą umowę rozwiązano.

schedule 23 czerwca 2020

Pół biliona na budowlankę

Całkowita wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w Polsce wynosi ponad 540 mld zł – wynika z raportu firmy badawczej Spectis, zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2020-2025 – analiza 16 województw”.

schedule 19 czerwca 2020

Dworcowa pięknieje

Kolejna kamienica przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy zyskuje estetyczny wygląd, tym razem renowacji poddawany jest secesyjny budynek pod numerem 86.

schedule 19 czerwca 2020

Był komisariat, będzie biblioteka

Ruszyła rewitalizacja budynku dawnego ratusza w Gdańsku. Zabytkowy obiekt mieści się przy ul. Gościnnej, pod koniec 2021 roku rozpocznie tu działalność m.in. filia biblioteki miejskiej.

schedule 17 czerwca 2020

Dyskretny urok Tuwima

Zakończył się najdroższy remont zabytkowej kamienicy w łódzkim śródmieściu w ramach miejskiego programu rewitalizacji – kosztem 29 mln zł kompleksowo odnowiono budynek przy ul. Tuwima 46. Nowe powierzchnie zajmą przede wszystkim biura centrum kulturalnego EC1.

schedule 15 czerwca 2020

Przystań wioślarska nad Brdą za chwilę

Dwuetapowa inwestycja, polegająca na budowie przystani wioślarskiej oraz modernizacji istniejących budynków RTW Lotto-Bydgostii, dobiega końca. W Bydgoszczy trwają właśnie ostatnie prace wykończeniowe. Zagospodarowywany jest również teren wokół budynków.

schedule 10 czerwca 2020

Kamienice do remontu

POLSKA W Bydgoszczy ruszył przetarg na rewitalizację siedmiu budynków mieszkalnych w Starym Fordonie. Inwestycja ujęta w Gminnym Programie Rewitalizacji pochłonie niemal 9 mln zł i rozpocznie się w wakacje.

schedule 05 czerwca 2020

Będzie pięknie przy Gdańskiej

POLSKA Kończy się remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 51 w Bydgoszczy. Front budynku jest już w nowej, beżowej kolorystyce, z odrestaurowanym detalem.

schedule 03 czerwca 2020

Łatwiej o premię technologiczną

POLSKA Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nabór wniosków o premię technologiczną na nowych zasadach – wsparcie można uzyskać łatwiej, ponadto będzie można sfinansować z jego pomocą więcej wydatków, np. koszty przebudowy i adaptacji budynków. O wsparcie można się starać do 30 grudnia.

schedule 19 maja 2020

Kurlandzka nowa i cicha

POLSKA Władze Poznania przygotowują się do przebudowy ul. Kurlandzkiej, która łączy dwa duże osiedla – Zegrze i Chartowo. Powstanie tu nowy wiadukt, dwa ronda, drogi rowerowe i chodniki oraz tereny zielone, dodatkowo wzdłuż kwartału zabudowy jednorodzinnej staną ekrany akustyczne, a nawierzchnia jezdni zostanie wymieniona na cichszą.

schedule 18 maja 2020

Szumi dokoła las

POLSKA Władze powiatu piaseczyńskiego szukają dzierżawcy 8-hektarowej nieruchomości po jednostce wojsk rakietowych, zabudowana działka jest zlokalizowana w Tomicach między Piasecznem a Górą Kalwarią, w środku lasu.

schedule 14 maja 2020

Erbud z najgrubszym portfelem w historii

POLSKA W pierwszym kwartale 2020 roku grupa Erbud zanotowała 440 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł i był o 7 proc. wyższy niż przed rokiem, ale netto firma odnotowała stratę w wysokości 424 tys. zł. Z kolei EBIT osiągnął poziom 4,6 mln zł, czyli o 1,2 mln zł mniej niż przed rokiem (-21 proc.). Na koniec marca 2020 roku grupa zgromadziła największy portfel zamówień w swojej historii wart blisko 2,6 mld zł.

schedule 13 maja 2020

Rosja się odmraża

ROSJA Wczoraj na rosyjskie place budowy wrócili pracownicy. Władze Moskwy poinformowały, że w rosyjskiej stolicy wznowiono 460 inwestycji, przy których pracuje 85 tys. osób. Prace budowlane w całym kraju (z wyjątkiem projektów medycznych, transportowych i dotyczących metra) były zawieszone od 13 kwietnia.

schedule 06 maja 2020

Łódź chwali się oszczędnościami na przetargach

POLSKA Na przetargi budowlane wpływa coraz więcej ofert, które są wyceniane poniżej miejskich kosztorysów. Oszczędności liczone są w milionach – podał łódzki magistrat.

schedule 04 maja 2020

Karmar w Ursusie

POLSKA Ronson zlecił Karmarowi wybudowanie etapu II A osiedla Ursus Centralny.

schedule 30 kwietnia 2020

Epidemia nie ominie firm budowlanych

POLSKA Subindeks Barometru EFL na drugi kwartał dla branży budowlanej wyniósł 30,9 pkt., o 26,2 mniej niż kwartał wcześniej. Jest to najwyższy spadek wskaźnika wśród wszystkich badanych branż. Aż 64 proc. przedsiębiorstw budowlanych obawia się mniejszych zamówień, a tylko 6 proc. liczy na ich wzrost. Pogarszającą się kondycję budownictwa widać już w wynikach firm leasingowych za pierwszy kwartał – leasingodawcy sfinansowali sprzęt budowlany o wartości o ponad 18 proc. niższej niż w analogicznym okresie rok temu.

Kategorie