EN

Orzecznictwo staje się niekorzystne dla podatników

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mogą już składać wnioski o zwrot podatku zapłaconego za 2023 rok. Wniosek może być co do zasady złożony dopiero po złożeniu zeznania rocznego CIT lub PIT. Jednocześnie podatnicy, którzy do tej pory nie wystąpili z wnioskami o zwrot podatku za poprzednie lata, nadal mają taką możliwość. Podatek ten – nazywany również podatkiem minimalnym od nieruchomości komercyjnych – dotyczy podatników będących właścicielami lub współwłaścicielami środków trwałych będących budynkami, położonych na terytorium Polski, których całość lub część została przeznaczona na wynajem lub dzierżawę (lub oddana do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze). Wprowadzony został jako mechanizm mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego i obejmuje przede wszystkim nieruchomości komercyjne, takie jak biurowce, centra handlowe, magazyny oraz inne budynki wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Podstawą opodatkowania jest przychód będący nadwyżką wartości początkowej budynku (lub budynków) ponad 10 mln zł, od której nalicza się stawkę podatku wynoszącą 0,035 proc. miesięcznie. Co istotne, przepis mówi o wartości początkowej ustalonej na pierwszy dzień każdego miesiąca. Sformułowanie to doprowadziło do trwającego do dziś sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.
Dotyczy on tego, czy ustalona w powyższy sposób podstawa opodatkowania powinna być pomniejszana o wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych w poprzednich miesiącach. Podatnicy uważają, że tak. Innego zdania jest natomiast dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz sądy administracyjne. Na ten moment możemy mówić już o kształtującej się, niekorzystnej dla podatników linii interpretacyjnej i orzeczniczej, zgodnie z którą podstawa opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków nie powinna być pomniejszana o odpisy amortyzacyjne.

Podatek od przychodów z budynków może być odliczany od zaliczek na podatek dochodowy. Niemniej w przypadkach, w których podatnik osiąga stratę lub dochód na tyle niski, że wysokość tego podatku jest wyższa od należnej zaliczki na CIT lub PIT, co do zasady wystąpi obowiązek zapłaty tego podatku. W takim przypadku podatnik może odzyskać zapłacony podatek w ramach procedury zwrotowej.
Co istotne, w 2023 procedura ta została znacznie uproszczona w porównaniu do lat poprzednich. Do końca 2022 zwroty były dokonywane na podstawie wydawanej przez organ podatkowy decyzji. Obecnie nieodliczona kwota podatku podlega zwrotowi na wniosek podatnika bez wydawania decyzji o zwrocie podatku, jeżeli wniosek i rozliczenia nie budzą wątpliwości.

W praktyce organy podatkowe dokonują weryfikacji złożonego wniosku, sprawdzając poprawność i kompletność przedstawionych dokumentów. Mogą również zażądać dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. Dlatego też bardzo istotne jest, aby przed wystąpieniem z wnioskiem o zwrot zapłaconego podatku szczegółowo sprawdzić i potwierdzić prawidłowość swoich rozliczeń.

Kategorie