EN

Europa Czekając na ożywienie

Rynek inwestycyjny i finansowy
Savills Investment Management prognozuje, że biura w centralnych dzielnicach biznesowych miast (CBD), supermarkety i parki handlowe z rozbudowaną ofertą gastronomiczną oraz centra logistyczne w kluczowych lokalizacjach w Europie będą najbardziej atrakcyjnymi klasami aktywów w 2021 roku.

Chociaż w przyszłym roku zatrzymanie pandemii pozostanie tematem numer jeden, rok 2021 będzie obfitował w inne wyzwania. W pełni doświadczymy skutków opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Widoczne będą ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi, rosnącymi nierównościami i utrzymującymi się napięciami geopolitycznymi, co może stanowić zagrożenie dla globalnej stabilności. Dlatego uwzględnianie negatywnego wpływu tych zjawisk na istniejące portfele oraz nowe inwestycje zyskuje na znaczeniu. Częściowo wiąże się to z wykorzystaniem trendów strukturalnych, które wyraźnie przyspieszyły wskutek Covid-19.

Savills IM w raporcie Outlook 2021: „Budowanie odporności globalnych portfeli nieruchomości”, nie przewiduje dalszego pogorszenia sytuacji w sektorze biurowym, mimo zwiększenia się skali pracy elastycznej na skutek pandemii. Dobrze skomunikowane biura zlokalizowane w centralnych obszarach biznesu pozostaną ważne. Z kolei aktywa handlowe w segmencie spożywczym wykazują odporność na negatywne skutki pandemii, co jest impulsem do ich zakupu przez inwestorów typu core i core-plus. W raporcie podkreślono, że sektor logistyczny, który jest wyraźnym wygranym czasu pandemii ze względu na wzrosty udziału sprzedaży online, nadal będzie wspierany solidnymi czynnikami fundamentalnymi i pozytywnymi zmianami strukturalnymi. Przy niskiej rentowności tradycyjnych klas nieruchomości – biurowych, przemysłowych i handlowych – inwestorzy poszukują alternatywnych segmentów, takich jak: prywatne akademiki i domy dla studentów, mieszkania na wynajem czy domy senioralne.

Z najnowszych badań ujętych w raporcie wynika, że 59 proc. inwestorów na całym świecie spodziewa się ożywienia na rynkach nieruchomości w Europie w 2021 roku, a nieco ponad połowa (52 proc.) przewiduje, że rozpocznie się ono pomiędzy II a IV kwartałem przyszłego roku. Ponad 45 proc. inwestorów wskazuje, że inwestycje w nieruchomości wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 25 proc. uważa, że poziom inwestycji nie ulegnie zmianie.

Przeprowadzone przez nas badania pokazują, że inwestorzy są pewni 2021 roku, a niedawne pozytywne doniesienia dotyczące dostępności szczepionki mogą dodatkowo przyspieszyć ożywienie gospodarcze, poprawić nastroje i pomóc w ponownym przepływie inwestycji transgranicznych. Pandemia spowodowała szereg zakłóceń w gospodarce i na rynkach nieruchomości komercyjnych. Niemniej, szukając nowych możliwości, inwestorzy powinni uwzględniać trendy strukturalne, które przyspieszyły wskutek Covid-19 – mówi Andreas Trumpp, head of research, Europe, Savills IM.

Średnio- i długoterminowe prognozy dotyczące polskiego rynku nieruchomości komercyjnych są pozytywne, ponieważ podstawowe czynniki decydujące o sukcesie gospodarczym kraju pozostają niezmienione. Ponadprzeciętne wydatki na infrastrukturę, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, popyt na produkty krajowe oraz konkurencyjność gospodarki nadal decydują o atrakcyjności polskiego rynku nieruchomości.

Polska pozostaje jednym z najbardziej pożądanych rynków magazynowych w Europie. Pomimo pandemii, jego wysoka płynność i popularność wśród kapitału napędza wolumen transakcji i utrzymuje lub w pewnych przypadkach powoduje wzrost cen obiektów magazynowych. Z uwagi na stabilny popyt ze strony najemców ryzyko po stronie podaży jest umiarkowane. Inwestorzy na polskim rynku coraz częściej wchodzą w partnerstwa strategiczne z deweloperami w celu długoterminowego zabezpieczenia dostępu do aktywów. Savills IM przewiduje, że w kolejnych miesiącach trend ten się utrzyma, a dodatkowo dzięki rozwojowi infrastruktury i połączeń komunikacyjnych na znaczeniu zyskają rynki w północnej, zachodniej i wschodniej części Polski. Savills IM spodziewa się też postępującej specjalizacji inwestorów w ramach dedykowanych strategii logistycznych.

Z kolei rynek biurowy, podobnie jak w innych krajach, boryka się z wyzwaniami wywołanymi pandemią. Spodziewany spadek popytu na powierzchnię biurową, niechęć najemców do podejmowania długoterminowych zobowiązań umownych w warunkach niepewności dotyczącej przyszłego modelu pracy, wpływ pandemii na stabilność czynszów, konkurencja ze strony podnajmów, czy rosnące pakiety zachęt w krótkim terminie wpłyną na poziomy zwrotów z tej klasy aktywów. Natomiast czynniki fundamentalne, w tym koszty pracy, pozostają w Polsce atrakcyjne w porównaniu z rynkami w Europie Zachodniej, co przekłada się na dobre perspektywy sektora biurowego w długim terminie. Savills IM prognozuje, że stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości biurowe mogą wzrosnąć o 25-50 punktów bazowych, przy czym różnica w stopach kapitalizacji między Warszawą a kluczowymi rynkami regionalnymi może się zmniejszać.

Poza sektorem hotelowym, sektor handlowy w Polsce ucierpiał w największym stopniu w wyniku pandemii. W związku z tym, Savills IM spodziewa się korekty cen obiektów handlowych, za wyjątkiem tych najlepszych. Powodami są przewidywany spadek popytu ze strony najemców, zmiana przyzwyczajeń zakupowych, dynamiczny wzrost sprzedaży online oraz presja na obniżkę czynszów. Wśród rekomendowanych nieruchomości o najlepszych perspektywach wzrostu wartości należy wyróżnić centra wyprzedażowe i parki handlowe z rozbudowaną ofertą spożywczą.

Jak wynika z raportu Savills IM Outlook 2021, warto uważnie przyglądać się dynamicznie rosnącemu rynkowi instytucjonalnego wynajmu mieszkań. Wyższe stopy zwrotu w porównaniu z Europą Zachodnią, fundamentalny deficyt zasobów mieszkaniowych odpowiedniej jakości oraz utrudniona dostępność finansowania w połączeniu z początkową fazą rozwoju rynku i spodziewaną zmianą podejścia do posiadania nieruchomości, zwiększają atrakcyjność tej klasy aktywów dla graczy gotowych na nieco wyższy profil ryzyka.

Kluczowe rekomendacje inwestycyjne:

 • Nowoczesne centra dystrybucyjne przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz obiekty typu multi-let zlokalizowane w pobliżu obszarów miejskich.
 • Najwyższej jakości aktywa biurowe w Warszawie, stanowiące część projektów mixed-use oraz wyselekcjonowane projekty biurowe w kluczowych miastach regionalnych.
 • Centra wyprzedażowe i parki handlowe z wiodącym udziałem najemców spożywczych.

Polska pozostaje liderem w Europie Środkowej pod względem atrakcyjności dla inwestorów, oferując relatywnie wysoką premię za ryzyko. Pomijając efekt Covid-19, uważam, że przyszły poziom aktywności na rynku będzie zależał głownie od dostępności odpowiedniego produktu oraz źródeł pochodzenia kapitału. Z racji na potencjał, położenie, czy chłonny i duży rynek wewnętrzny, Polska jest postrzegana wśród wielu inwestorów zagranicznych jako ciekawy element dywersyfikacji geograficznej, często w kontekście szerszych strategii pan-europejskich. Mam też nadzieję, że upowszechnienie się szczepionki na Covid-19 pod koniec roku 2021, ograniczy negatywny wpływ niepewności i zredukowanej mobilności na kondycję naszego rynku inwestycyjnego. Jestem też przekonany, że znaczenie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce będzie rosło. ESG to znacznie więcej niż kolejny zielony certyfikat. Ci uczestnicy rynku, którzy w swoich strategiach świadomie uwzględnią odpowiedzialność m.in. za wpływ nieruchomości na środowisko, użytkownika czy społeczność lokalną, nie tylko przyczynią się do upowszechnienia się obiektów bezpiecznych oraz przyjaznych człowiekowi i otoczeniu, ale w długim terminie lepiej ochronią wartość inwestycji w porównaniu z tymi inwestycjami, przy których aspekt ESG nie był brany pod uwagę – mówi Piotr Trzciński, head of investment – Poland, Savills IM.

Sektor magazynowy pozostanie jasnym punktem na mapie rynku nieruchomości. Sentyment inwestorów pozostanie pozytywny, między innymi dzięki wzrostowi udziału sprzedaży online i ogólnie niskiemu wskaźnikowi pustostanów. Savills IM rekomenduje inwestycje w nowoczesne centra dystrybucyjne, zlokalizowane w głównych klastrach logistycznych w całej Europie w pobliżu autostrad oraz sieci transportowych, które są zabezpieczone długoterminowymi umowami.

Ponadto, rekomendacje obejmują strategię ukierunkowaną na miejskie centra logistyczne, która mimo pogarszającej się koniunktury na rynku, pozwala wykorzystać trend rozwoju e-handlu i postępującej urbanizacji. Z badań przeprowadzonych przez Savills IM wynika, że logistyka jest czołowym sektorem preferowanym przez inwestorów na rynku nieruchomości – 57 proc. z nich przewiduje wzrastające inwestycje w duże centra dystrybucyjne, natomiast 55% w logistykę ostatniej mili oraz miejskie magazyny.

Kluczowe rekomendacje inwestycyjne:

 • Aktywa najlepszej jakości (core oraz core plus) z dobrymi, długoterminowymi umowami w głównych klastrach logistycznych w całej Europie.
 • Nowoczesne centra dystrybucyjne przy głównych autostradach oraz sieciach transportowych, takich, jak: korytarze Morze Północne – Bałtyckie, Morze Północne – Śródziemnomorskie oraz korytarz atlantycki.
 • Obiekty logistyczne na rynkach regionalnych w dobrze skomunikowanych lokalizacjach we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.
 • Obiekty logistyczne w obszarach miejskich i nieruchomości typu multi-let w pobliżu dużych i gęsto zaludnionych obszarów w całej Europie.

Aktywa oparte na segmencie spożywczym, cechują się relatywnie stabilnym cash flow, dzięki czemu będą odpowiednim produktem dla inwestorów zainteresowanych strategią typu core/core-plus. Z badań Savills IM wynika, że 80% globalnych inwestorów na rynku nieruchomości spodziewa się, że inwestycje w obiekty handlowe oparte na ofercie spożywczej wzrosną lub pozostaną na tym samym poziomie. Atrakcyjne zwroty skorygowane o ryzyko są nadal dostępne również dla inwestorów w segmencie centrów typu outlet w Europie Zachodniej.

Kluczowe rekomendacje inwestycyjne:

 • Duże parki handlowe z bogatą ofertą gastronomiczną oraz centra dzielnicowe w największych aglomeracjach w całej Europie.
 • Formaty handlowe z artykułami codziennego użytku i artykułami spożywczymi, takie jak: supermarkety i sklepy dyskontowe na terenach miejskich w całej Europie.
 • Centra outletowe w segmentach „convenience” i „destination” w Europie Zachodniej.

Choć tylko 16 proc. inwestorów na rynku nieruchomości przewiduje wzrost inwestycji w biurowce zlokalizowane w CBD w 2021 roku, a 43 proc. uważa, że poziom tych inwestycji spadnie, to eksperci Savills IM wierzą, że obiekty efektywnie zaprojektowane, dostępne i oferujące szeroką gamę udogodnień oraz znajdujące się w dobrze skomunikowanych lokalizacjach, prawdopodobnie osiągną w perspektywie długoterminowej lepsze wyniki. Praca w biurze ułatwia dzielenie się wiedzą, naukę i mentoring. Poprawia też kreatywność i wydajność pracy. Poza tym, biuro jest miejscem interakcji społecznych, wspierających kulturę korporacyjną opartą na współpracy i produktywności.

Kluczowe rekomendacje inwestycyjne:

 • Najwyżej jakości biurowce typu multi-let (o profilu ryzyka core i core-plus) w pobliżu węzłów komunikacyjnych w centralnych obszarach biznesu oraz w dobrze rozwiniętych lokalizacjach na obrzeżach miast w całej Europie.
 • Nieruchomości biurowe typu core z możliwością długoterminowego generowania przychodu w miastach regionalnych, głównie w Niemczech, Francji, Holandii i Polsce.

Sektory alternatywne, takie jak domy senioralne czy akademiki i domy studenckie, stanowią dobry zakup dla coraz większego grona inwestorów. Kluczowe czynniki kreujące popyt na takie produkty, związane ze starzeniem się populacji z jednej strony i zmianami w sektorze szkolnictwa wyższego z drugiej, nie uległy zmianie.

Kluczowe rekomendacje inwestycyjne:

 • Budynki mieszkalne, w szczególności budynki wielorodzinne z mieszkaniami na wynajem oraz akademiki i domy studenckie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Placówki opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi (np. we Włoszech), zapewniające długoterminowy, stabilny przychód.

Ostatnie nowości

Wydarzenia

Polska Inwestycje pod presją?

schedule 20 stycznia 2021
Eurobuild Conferences

Już 22 kwietnia odbędzie się siódma konferencja inwestycyjna Eurobuild CEE. Spotkanie będzie po dwakroć kompaktowe – po pierwsze dlatego, że ponownie spotkamy się w kameralnych wnętrzach (studia telewizyjnego i Państwa mieszkań lub biur), a po drugie: tegorocznym dyskusjom będzie towarzyszyć duch grupy rockowej, która sprzedała miliony płyt kompaktowych.

Rynek mieszkaniowy

Polska Najwięcej mieszkań od 41 lat

schedule 22 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

W Polsce po raz pierwszy w historii licznik istniejących domów i mieszkań przebił magiczną granicę 15 mln. Pomimo epidemii udało się też zbudować najwięcej nieruchomości od 1979 roku. Gorzej było tylko z liczbą rozpoczynanych inwestycji.

Artykuł sponsorowany

Polska PGNiG sprzedaje biurowiec

schedule 12 stycznia 2021

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg ustny na sprzedaż łódzkiego budynku biurowego przy ul. Uniwersyteckiej 2/4, cena wywoławcza netto wynosi 19,14 mln zł.

Artykuł sponsorowany

Polska Industrialna metamorfoza w Ostródzie

schedule 22 stycznia 2021

Hale EXPO Mazury położone w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) dotychczas pełniły funkcję obiektu targowo-konferencyjnego. Pandemia spowodowała jednak drastyczne ograniczenie działań branży eventowej, w konsekwencji czego obiekt zmienił swoje przeznaczenie i otworzył się na najemców poszukujących powierzchni magazynowej lub produkcyjnej.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Stówka od KiK-a

schedule 22 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

KiK zakończył 2020 rok z 56 nowo otwartymi sklepami, na rok bieżący sieć zakłada podobny plan, pierwsze otwarcie ma nastąpić w lutym.

Infrastruktura

Niemcy Autostrada A1 będzie szersza

schedule 22 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Joint venture Strabag (50 proc.) i Johann Bunte (50 proc.) poszerzy około 30 km autostrady A1 do sześciu pasów. Wartość kontraktu wynosi około 600 mln euro. Oddanie dla ruchu planowane jest w połowie 2025 roku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Więcej pustostanów

schedule 22 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Negatywne skutki pandemii Covid-19 rynek nieruchomości biurowych dotkliwiej zaczął odczuwać w III kwartale 2020 roku, a ostatni kwartał był ich kontynuacją. Prognozowana w I półroczu ostrożność najemców i oddanie do użytku kolejnych dużych inwestycji przełożyły się na dalszy wzrost współczynnika pustostanów - uważają eksperci z Knight Franka.

Infrastruktura

Polska Osiemnastka bliżej autostrady

schedule 22 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Podpisano umowę na przebudowę i dostosowanie kolejnego odcinka drogi krajowej nr 18 w woj. lubuskim do parametrów autostrady. Kontrakt o wartości ponad 175,1 mln zł zdobył Budimex.

Rynek mieszkaniowy

Polska Apartamenty od Dom Development

schedule 22 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Dom Development rozpoczął realizację kolejnej inwestycji we Wrocławiu. Do sprzedaży trafiło 150 mieszkań i ośmiu lokali usługowych w ramach projektu Apartamenty Ołtaszyn.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Będzie luka podażowa?

schedule 22 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Aktywność najemców w 2020 roku była o 31 proc. niższa niż w 2019 roku, a deweloperzy znacznie ostrożniej niż w ubiegłych latach podchodzili do startu nowych inwestycji. W rezultacie, może to doprowadzić do powstania luki podażowej na warszawskim rynku - analizują eksperci JLL.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Galerie chcą wsparcia i otwarcia

schedule 22 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) w imieniu branży apeluje do Rządu o jak najszybsze pełne otwarcie galerii handlowych. Analiza publicznie dostępnych danych nt. liczby przypadków Covid-19 zgromadzonych przez stowarzyszenie pokazuje, że funkcjonowanie sklepów w galeriach nie przekłada się na wzrost zachorowań w kraju.

Rynek mieszkaniowy

Polska Sprzedają na Winiarach

schedule 22 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Firma Quadro Development wprowadziła do sprzedaży 31 mieszkań o powierzchni 27-105 mkw. w ramach inwestycji Rezydencja Winiary w Poznaniu. Ceny zaczynają się od 7200 zł brutto za mkw.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Centrum Solidarności z Finami

schedule 21 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Młode Miasto w Gdańsku zyska nowy obiekt wielofunkcyjny. Fiński deweloper YIT otrzymał pozwolenie na budowę kompleksu, który powstanie w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Kolejny salon w Domotece

schedule 21 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Do grona najemców Domoteki dołączyła polska marka Dion. Na powierzchni blisko 300 mkw. na parterze obiektu prezentowane są przede wszystkim meble tapicerowane.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Rossmann lubi Plac Zamkowy

schedule 21 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Pod koniec 2020 roku spółka Senatorska Investment, właściciel budynku Plac Zamkowy – Business with Heritage, przedłużyła umowę najmu z Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska. Drogeria zajmuje powierzchnię około 300 mkw. u zbiegu ulic Miodowej oraz Senatorskiej.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Warszawskie biura różowym okiem

schedule 21 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Na koniec grudnia 2020 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły około 5 912 500 mkw. Na stołeczny rynek dostarczono około 75,8 tys. mkw. powierzchni biurowej w trzech projektach - Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) publikuje zagregowane dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w IV kwartale 2020 roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska DentalPro debiutuje w Manufakturze

schedule 21 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Oferta Manufaktury w Łodzi poszerzyła się o klinikę dentystyczną DentalPro. To pierwsza placówka włoskiej sieci w Polsce.

Technologie

Polska Aplikacja od CitySpace

schedule 21 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

CitySpace App to nowa aplikacja do zarządzania nowoczesną przestrzenią biurową. Udostępnił ją operator biur elastycznych w Polsce – CitySpace. Została udostępniona zarówno dużym firmom oraz samozatrudnionym i osobom indywidualnym.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Naładujesz elektryka w Krasnem

schedule 21 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Ceetrus Polska poszerza ofertę obiektu Centrum Handlowego Auchan Krasne koło Rzeszowa. Do dyspozycji są dwie ładowarki samochodów elektrycznych sieci GreenWay Polska.

Rynek mieszkaniowy

Polska Mieszkania nadal się sprzedają

schedule 21 stycznia 2021
Opr./edited by AKL

Działający na sześciu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce deweloperzy zakończyli rok, poprawiając o 5 proc. wyniki sprzedaży sprzed kwartału. Sprzedaż 14 tys. mieszkań w IV kwartale i 53 tys. w całym 2020 roku, to rezultat wyjątkowo dobry, zaledwie o 19 proc. gorszy niż ubiegłoroczny - podliczają eksperci JLL w najnowszym raporcie.

Najnowsze w Rynek inwestycyjny i finansowy

schedule 21 stycznia 2021

Austriacy na zakupach w Szczecinie

Vastint Poland sprzedał szczeciński kompleks biurowy Brama Portowa, nowym właścicielem został fundusz FLE SICAV FIS, zarządzany przez wiedeńską spółkę FLE. Wartość transakcji nie została ujawniona.

schedule 21 stycznia 2021

Savils IM inwestuje w odporne sektory

Wartość transakcji zrealizowanych przez Savills IM w 2020 roku przekroczyła 2,5 mld euro. Firma skoncentrowała się na inwestowaniu w sektory bardziej odporne na recesję.

schedule 19 stycznia 2021

Biura, magazyny i convenience na celowniku

Inwestorzy poszukujący nieruchomości odznaczających się niskim ryzykiem inwestycyjnym (tj. z segmentu core i core plus) w 2021 roku nadal będą zainteresowani nowoczesnymi budynkami biurowymi w kluczowych lokalizacjach w obrębie Centralnych Obszarów Biznesu, charakteryzującymi się niskim wskaźnikiem powierzchni niewynajętej - wynika z prognoz Savillsa.

schedule 19 stycznia 2021

Co z polskimi REIT-ami?

Trwają prace nad rządowym projektem polskich REIT-ów, czyli spółek typu F.I.N.N. (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości). PINK i REIT Polska podejmują wspólne działania na rzecz wsparcia inicjatywy dla wprowadzenia takich regulacji w Polsce i otwarcia krajowego rynku nieruchomości komercyjnych dla polskich inwestorów indywidualnych.

schedule 18 stycznia 2021

Fundusz GLP pozyskał 1,6 mld euro

Firma GLP, działająca w sektorze nieruchomości logistycznych, pozyskała dodatkowo około 500 mln euro dla europejskiego funduszu inwestycyjnego GLP Europe Income Partners II. Łącznie, kapitał pozyskany dla GP EIP II wynosi około 1,6 mld euro.

schedule 18 stycznia 2021

Biurowy i magazynowy kurs na Szczecin

Inwestorzy poszukujący nowych lokalizacji pod magazyny i biura coraz częściej spoglądają w stronę Szczecina. Dla zainteresowanych inwestowaniem w rejonie stolicy Zachodniego Pomorza firma Colliers International i Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej opublikowały raport „Kurs na Szczecin”.

schedule 15 stycznia 2021

Tańsze grunty w Polsce

W ostatnim roku pomimo pandemii Covid-19 popyt na grunty w sektorze utrzymał się na wysokim, stabilnym poziomie. Wzrosło zainteresowanie inwestorów działkami typu „brownfield”. Firma Axi Immo przygotowała analizę cen na rynku gruntów inwestycyjnych pod zabudowę magazynowo-produkcyjną.

schedule 15 stycznia 2021

Biurowce Bumy już u Partnersów

Partners Group podpisała umowę nabycia 11 nieruchomości biurowych z portfela Grupy Buma w Krakowie i Wrocławiu, wartość obiektów o łącznej powierzchni najmu ok. 125 tys. mkw. przekroczyła 200 mln euro.

schedule 15 stycznia 2021

Deka kupuje Parkview

Skanska sprzedała biurowiec Parkview w Pradze firmie Deka Immobilien. To druga transakcja pomiędzy stronami w ciągu ostatnich 12 miesięcy, cena zakupu wyniosła 77 mln euro.

schedule 14 stycznia 2021

Podium Park rośnie zimą

Portfel nieruchomości Globalworthu powiększył się o kolejny biurowiec w Krakowie – do użytku został oddany Podium Park B, drugi z trzech 11-kondygnacyjnych budynków kompleksu.

schedule 13 stycznia 2021

Miliard euro na mikroapartamenty

Niemiecki operator International Campus zapowiedział zainwestowanie 1 mld euro w mikroapartamenty w ciągu najbliższych trzech lat. Obecnie firma prowadzi 13 domów studenckich w Niemczech, Austrii, Holandii i Czechach.

schedule 13 stycznia 2021

Fundusze PE ostrzą zęby

Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 roku.

schedule 12 stycznia 2021

Akcje Polnordu będą wycofane

Zgodnie z zapowiedzią Cordii, głównego akcjonariusza Polnordu, została podjęta uchwała w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

schedule 12 stycznia 2021

Avison Young wchodzi na Węgry

Avison Young otwiera nowe biuro na Węgrzech poprzez firmę Limehouse, która zajmuje się doradztwem w zakresie nieruchomości i zarządzaniem aktywami. Firma będzie świadczyć usługi doradcze na Węgrzech pod marką Avison Young, zarządzając jednocześnie aktywami jako Limehouse Partners.

schedule 08 stycznia 2021

Pijarzy sprzedają w Krakowie

Fundusz Corum XL nabył budynek biurowy Astris przy ul. Promienistych w Krakowie. Obiekt o powierzchni około 13,5 tys. mkw. został ukończony w 2017 roku, wartości transakcji nie ujawniono.

schedule 08 stycznia 2021

Mieszkania komunalne za prywatne pieniądze?

Władze Łodzi planują budowę mieszkań komunalnych ze środków prywatnej firmy. Miasto szuka inwestora, który zbuduje 500 lokali i potem długoterminowo wynajmie je gminie.

schedule 04 stycznia 2021

Lixa w rękach Koreańczyków

Yareal podpisał końcową umowę sprzedaży dwóch budynków biurowych w warszawskim kompleksie Lixa, które zostały oddane do użytku w listopadzie 2020 roku. Nabywcą zostało południowokoreańskie konsorcjum Hana Investment reprezentowane przez Commerz Real, akwizycję sfinansowała Helaba kredytem w wysokości 82,2 mln euro.

schedule 31 grudnia 2020

Kolejna Biedronka dla Centerscape

Warszawska Grupa Centerscape nabyła nieruchomość handlową w podpoznańskich Szamotułach przy ulicy Zamkowej, której głównym najemcą jest sklep Biedronka. Jest to już 30. nieruchomość w portfelu CS z Biedronką jako głównym najemcą.

schedule 30 grudnia 2020

Oprocentowanie lokat także w górę

Grudzień przyniósł kolejne cięcia oprocentowania lokat i rachunków oszczędnościowych, były jednak trzy instytucje, które postanowiły powalczyć o względy deponentów i zaproponowały wyższe odsetki. Najlepsze depozyty w Polsce pozwalają zarobić 2-3 proc. w skali roku – wynika z najnowszego rankingu HRE Investments. 

schedule 29 grudnia 2020

Inwestorzy idą do mieszkaniówki

W obliczu utrzymującej się niepewności gospodarczej, spowodowanej trwającą od niemal roku pandemią, coraz liczniejsza grupa inwestorów działających na rynku nieruchomości przyjmuje strategie defensywne, których wyrazem jest zwrot w kierunku aktywów związanych z zamieszkaniem.

Kategorie