EN

Regulowanie deregulacji

Zarządzanie nieruchomościami
POLSKA We wrześniu tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która – w opinii ekspertów – wprowadza elementy ponownie regulujące zawody związane z gospodarowaniem nieruchomościami: pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowego. Z drugiej strony nowe przepisy przywracają także definicje czynności wykonywanych w ramach gospodarowania nieruchomościami oraz zasady wykonywania zawodów zarządcy i pośrednika – te zapisy zostały usunięte z ustawy w 2014 roku podczas deregulacji zawodów, jednak brak regulacji dotkliwie dawał się we znaki uczestnikom rynku.

Porządek po trzech latach chaosu

– Nowelizacja wprowadza po trzyletnim okresie chaosu, spowodowanym deregulacją, zapisy, które powodują, iż zawód pośrednika, zarządcy oraz rzeczoznawcy zaczyna być ponownie zawodem regulowanym – komentuje Andrzej Piórecki, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. – Mam nadzieję, że to początek normalizacji ustawy, a kolejne jej zapisy będą zmierzały do poprawy sytuacji klientów oraz podnoszenia poziomu profesjonalizmu pośredników i zarządców – dodaje.

Nowela przywraca definicje pośrednictwa i zarządzania, które usunięto z ustawy trzy lata temu, a których brak przysparzał wielu problemów. Zgodnie z nowelą, czynność zarządzania nieruchomością oznacza podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających zapewnić racjonalną gospodarkę nieruchomością, w czym mieści się właściwa gospodarka ekonomiczno-finansowa, bezpieczeństwo użytkowania i właściwej eksploatacji, właściwa gospodarka energetyczna, bieżące administrowanie, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, a także uzasadnione inwestowanie w tę nieruchomość. Z kolei pośrednictwo w obrocie nieruchomościami od 1 września tego roku polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości (lub ich części) oraz innych umów, których przedmiotem są prawa do nieruchomości (lub ich części).

Regulacja wprowadza także wysokie kary dla zarządcy i pośrednika za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Agent może zapłacić od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, ogłaszanego przez prezesa GUS (dziś od 8 do 20 tys. zł). Natomiast sankcje za brak obowiązkowego ubezpieczenia dla zarządcy nieruchomości są jeszcze wyższe – od czterokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (16-40 tys. zł). Kary będzie nakładała inspekcja handlowa w formie decyzji administracyjnej. Kopie polisy muszą być dołączane do umowy zarządzania lub pośrednictwa.

Ważne definicje

– Polisa ubezpieczeniowa to bardzo ważny dokument – i dla klientów, i dla zarządców – mówi Leszek Hardek, pośrednik oraz ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. – Wcześniej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w tym zawodzie też były obowiązkowe, ale nie przewidziano żadnego systemu kontroli, nie było też sankcji za brak dokumentu. To będzie straszak dla tych, którzy o OC zapominają albo chcą na tym oszczędzić – podkreśla.

Nowelizacja definiuje także zawody pośrednika i zarządcy – profesje te wykonuje osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Z tego względu przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości może być wyłącznie przedsiębiorca, natomiast czynności zawodowe mogą być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy z tym przedsiębiorcą. Ustawodawca ograniczył w ten sposób ryzyko pojawiania się przypadkowych osób na rynku pośrednictwa i zarządzania.

Zmianą istotną dla agentów jest także uzyskanie przez nich prawa wglądu oraz pobierania odpisów, wypisów i zaświadczeń z rejestrów i dokumentów dotyczących nieruchomości, której dotyczy umowa.

Wydanie 10 (224) październik 2017

Więcej w tym wydaniu arrow_forward

Kategorie