EN

Polska Magazyny stabilne, mieszkaniówka pod presją

Rynek inwestycyjny i finansowy
Dynamika zmian na rynku nieruchomości sprawia, że duża grupa inwestorów spogląda na 2023 rok z pewną dozą niepewności. Czwarta edycja raportu „Trends Radar” firmy Cushman & Wakefield podsumowuje prognozy i możliwe kierunki rozwoju rynku nieruchomości w Polsce.

Jednym z trendów, które od dłuższego czasu możemy obserwować niezależnie od segmentu rynku, jest niewątpliwie wzrost kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów komercyjnych, co z kolei przekłada się na rosnące stawki czynszowe. I o ile sytuacja na rynku budowlanym powinna ustabilizować się w kolejnych kwartałach, o tyle rekordowe koszty mediów mogą niekorzystnie odbić się na budżetach najemców.

Zgodnie z zapisami umów najmu, na początku 2023 roku nastąpi indeksacja czynszów, co spowoduje jednorazowy wzrost obciążeń czynszowych o 7 do 9 proc. Przewiduje się także wzrost kosztów eksploatacyjnych w nieruchomościach sięgnie około 25-60 proc. Będzie to w dużej mierze zależało od tego, na jakim poziomie właściciel zakupił energię elektryczną na 2023 rok lub czy skorzystał z zamrożenia cen energii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – komentuje Katarzyna Lipka, dyrektorka zespołu doradztwa i analiz rynkowych w Cushman & Wakefield.

Pogłębiający się kryzys energetyczny to jeden z powodów, dla których na znaczeniu nadal będą zyskiwać strategie zrównoważonego rozwoju. Z kolei konieczność dostosowania nieruchomości do nowych regulacji UE w zakresie ograniczania śladu węglowego powinno wymusić na inwestorach podjęcie decyzji o modernizacji pojedynczych aktywów lub nawet całych portfeli nieruchomości. Jeżeli analiza scenariuszy alternatywnego zagospodarowania nieruchomości wykaże większą opłacalność zmiany funkcji budynku, ich właściciele coraz częściej będą decydować się na zmianę sposobu użytkowania.

Oczywiście, ograniczenie oddziaływania nieruchomości na środowisko naturalne i zielona certyfikacja nie powinny być sprowadzane tylko do kwestii optymalizacji wydatków. Nie da się jednak ukryć, że poprawa efektywności energetycznej budynków i coraz częściej stosowane tzw. zielone umowy najmu mogą pozytywnie wpłynąć na bilans finansowy uczestników rynku, a w długiej perspektywie zwiększyć wartość nieruchomości – mówi Katarzyna Lipka.

W 2020 roku, w momencie wprowadzania kolejnych lockdownów i rosnącej popularności modelu home office, powszechnie mówiło się o masowym odwrocie od biur, co miało doprowadzić do znaczącej nadwyżki powierzchni na rynku.

Trzy lata po wybuchu pandemii będziemy mieć jednak do czynienia z innym scenariuszem. Powodem jest ograniczenie aktywności deweloperów, co oznacza, że w samej Warszawie podaż powierzchni w 2023 roku wyniesie około 60 tys. mkw., czyli jedynie około 20 proc. średniej podaży z ostatnich pięciu lat. W kolejnych kwartałach będziemy również obserwować postępujący spadek dostępności nowej powierzchni biurowej na rynkach regionalnych. Oczywiście, samo zapotrzebowanie na biura będzie silnie skorelowane z dynamiką wzrostu gospodarczego. Należy jednak pamiętać, że 2023 rok to okres odnawiania umów zawartych w rekordowych latach 2018-2019, co powinno wzmocnić poziom popytu w tym roku – tłumaczy Jan Szulborski, ekspert rynku biurowego w Cushman & Wakefield.

Strukturę popytu będą kształtowały firmy z sektora usług dla biznesu. Długoterminowo, znaczenie najemców z tej branży może jednak jeszcze wzrosnąć. Według prognoz cytowanych w raporcie „Trends Radar”, im głębsza będzie globalna recesja, tym chętniej międzynarodowe korporacje zaczną szukać oszczędności w droższych zachodnich lokalizacjach, na czym skorzysta między innymi Polska. W przypadku rynku inwestycyjnego dużym wyzwaniem będzie ograniczony dostęp do finansowania. Jednocześnie wolumen inwestycyjny będzie dalej napędzany przez inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy pozostają aktywni i poszukują nowych możliwości inwestycyjnych.

Prognozowana na 2023 rok ujemna dynamika rokrocznej sprzedaży detalicznej w połączeniu z rekordowymi kosztami eksploatacji to dwa główne wyzwania, które stoją przed rynkiem nieruchomości handlowych. Szczególnie dotkniętą przez kryzys kategorią będzie prawdopodobnie Home & Deco, na którą negatywnie wpłynie między innymi spadek sprzedaży nowych mieszkań, a także gastronomia, która po ciężkim okresie covidowym może nie sprostać kolejnym wyzwaniom. Z drugiej strony utrzyma się dalszy rozwój sieci tzw. value retailers (m.in. Action, Dealz, TEDi, Pepco, Sinsay, NKD, KiK) preferujących tańsze lokalizacje czyli parki handlowe.

Wielu najemców z sektora dopiero wychodzi z kryzysu wywołanego przez pandemię, a doświadczenia zebrane w tym okresie przekładają się na rosnącą potrzebę elastyczności umów zawieranych z właścicielami obiektów handlowych. Coraz bardziej popularne stają się kontrakty zawierane na krótki czas, a także umowy oparte jedynie na czynszu od obrotu. Część nowych umów będzie uwzględniać też klauzule ograniczające wzrost czynszu i opłat serwisowych – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, ekspertka rynku handlowego w Cushman & Wakefield.

Wydłużeniu ulegną z kolei procesy decyzyjne dotyczące zarówno nowych lokalizacji, jak i przedłużenia istniejących umów najmu, co może spowodować wzrost stopy pustostanów i niższy poziom przednajmu nowych obiektów, nawet biorąc pod uwagę mniejszą aktywność deweloperów. Mimo że rok 2022 zamknął się jeszcze dobrym wynikiem 350 tys. mkw. nowej powierzchni, to już w 2023 roku nastąpi spowolnienie wzrostu nowej podaży – w budowie pozostaje tylko 280 tys. mkw. z planowanych wcześniej 600 tys. mkw. W przypadku planów deweloperskich, długoterminowo na znaczeniu będą zyskiwać lokalizacje blisko osiedli mieszkaniowych, obiekty aktywizujące i wspierające lokalną społeczność oraz parki handlowe w mniejszych miastach.

W sektorze nieruchomości handlowych rok 2022 zanotował najwyższą aktywność inwestycyjną w ciągu ostatnich kilku lat, a wolumeny na koniec roku znacznie przekroczyły wyniki z poprzedniego roku. Wyższa płynność na rynku nieruchomości handlowych może zostać ostudzona przez klimat gospodarczy i wyższe koszty finansowania w średniej perspektywie. W długim horyzoncie sektor ma pozytywne pespektywy dla nieruchomości, które udowodniły swoją pozycję na rynku i odporność na e-commerce podczas oraz po okresie covidowym.

W najbliższym czasie rynek będzie nadal napędzany przez e-commerce, ale przewidywana jest stabilizacja tempa wzrostowego. Z danych przytaczanych w raporcie „Trends Radar” wynika, że rynek handlu elektronicznego osiągnął ponad dwukrotny wzrost (+127 proc.) w ciągu ostatnich czterech lat, a uśredniony roczny wzrost kształtował się poziomie 23 proc. Natomiast zgodnie z przewidywaniami na kolejne pięć lat, e-commerce będzie rósł w tempie 11 proc. rocznie.

Przewidujemy, że w kolejnych latach europejski rynek magazynów będzie ewoluował w kierunku nearshoringu, co pozwoli ograniczyć ryzyko zakłóceń dostaw w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń. To z kolei powinno wzmocnić pozycję Polski z uwagi na chęć zmniejszenia uzależnienia państw na przykład z Europy Zachodniej od rynków azjatyckich. Dodatkowo, część firm zza wschodniej granicy decyduje się ulokować tu swój kapitał z uwagi na bliskość terytorialną, ale też dużo większe bezpieczeństwo funkcjonowania – tłumaczy Vitalii Arkhypenko, ekspert rynku magazynowego w Cushman & Wakefield.

Długofalowo cały sektor powinien zdecydowanie zmierzać w kierunku innowacji i wprowadzania usprawnień, czy to na poziomie wdrażania rozwiązań automatyzujących produkcję, skracania łańcuchów dostaw dzięki logistyce 3D, czy w końcu – poprawy efektywności energetycznej nieruchomości. W przypadku rynku kapitałowego można natomiast obserwować wzrost udziału inwestycji ze strony państw Europy Centralnej. Z kolei zwiększone koszty finansowania nowych projektów powodują mniejszą aktywność podmiotów finansujących deweloperów, co w perspektywie średnioterminowej może mieć wpływ na ograniczenie nowej powierzchni w sektorze logistycznym.

Polski rynek mieszkaniowy boryka się z poważnymi konsekwencjami odpływu nabywców kredytowych i w konsekwencji spadku popytu na nowe mieszkania. Skutkuje to obniżaniem podaży przez deweloperów i spodziewanymi spadkami cen, w szczególności na rynku wtórym, na którym mogą one osiągnąć nawet poziom dwucyfrowy rok do roku. Na rynku pierwotnym, z uwagi na wysokie ceny działek i wysokie koszty budowy, notowane będzie hamowanie podaży, a co za tym idzie spodziewane są niższe spadki cen nowych mieszkań niż na rynku wtórnym.

W kolejnych miesiącach można spodziewać dalszego spadku popytu na mieszkania ze strony klientów indywidualnych, co jest spowodowane wysokimi stopami procentowymi i coraz mniejszą dostępnością kredytów hipotecznych. Z tego też powodu, deweloperzy będą mocniej koncentrować się na realizacji projektów PRS, co pozwoli też sprostać rekordowemu popytowi na najem mieszkań. Cushman & Wakefield spodziewa się jednak, że po okresie stagnacji rynek mieszkaniowy zacznie się odbudowywać. Przy tak wysokiej luce mieszkaniowej i przy spodziewanym poluzowaniu polityki kredytowej, w przypadku spadku inflacji w okolice celu inflacyjnego, zarówno popyt, jak i podaż mieszkań zaczną rosnąć. Będzie to dotyczyć również mniejszych miast. Należy bowiem podkreślić, że uwaga nie tylko deweloperów, ale i inwestorów zaczęła skupiać się nie tylko na dużych aglomeracjach, ale również na mniejszych rynkach lokalnych i przedmieściach, gdzie grunty pod projekty mieszkaniowe są łatwiej dostępne i tańsze. Tendencja ta będzie się pogłębiać.

Zmiany demograficzne wymuszą dalszy rozwój formatów dedykowanych seniorom. Będą to jednak nie tylko klasyczne domy opieki, a przede wszystkim mieszkania w formule assisted living. Z kolei po chwilowym zastoju sektora, na który wpłynęła przede wszystkim pandemia i utrudnienia w podróżowaniu, do gry powinien powrócić coliving – przewiduje Karolina Furmańska, ekspertka rynku mieszkaniowego w Cushman & Wakefield.

Z każdym rokiem większą rolę zacznie odgrywać efektywność energetyczna i rozwiązania ESG, które przekładają się na znaczące oszczędności w portfelach polskich konsumentów, zwłaszcza w momencie kryzysu na rynku energii, z którym mamy do czynienia od dłuższego czasu.

Liczba noclegów sprzedanych w polskich hotelach w 2020 roku zmniejszyła się o 48 proc., ale już 2021 wzrosła o 45 proc. Trend wzrostowy zaobserwowano też w 2022 roku i powinien on być kontynuowany również w roku 2023. Obłożenie w hotelach będzie w dużej mierze napędzał popyt krajowy. Wzrost liczby gości będzie także rezultatem konsekwentnej odbudowy segmentu MICE. Z drugiej strony, rosnące koszty operacyjne hoteli prawdopodobnie przełożą się na wyższe średnie ceny za pokój. Powrót gości hotelowych powinien z kolei pozytywnie wpłynąć na dalszy przyrost bazy hotelowej w kraju. Tę tendencję potwierdza sporządzony przez Cushman & Wakefield raport „Operator Beat”, obejmujący II połowę 2021 roku, według którego w pierwszej dziesiątce topowych rynków hotelowych znajdują się aż cztery miasta w Polsce.

W centrum zainteresowania inwestorów znajdują się nie tylko główne polskie aglomeracje, jak Warszawa i Kraków, ale również destynacje typowo wypoczynkowe, a to z kolei powoduje zmianę postrzegania cen transakcyjnych przez inwestorów. Według prognoz, aktywność na rynku kapitałowym utrzyma się na niskim poziomie z uwagi na ograniczoną dostępność finansowania oraz obawy ekonomiczne i geopolityczne. Liczba hoteli na rynku transakcyjnym może jednak wzrosnąć w przypadku pojawienia się większej liczby właścicieli, którzy zaczną rozważać sprzedaż posiadanych aktywów – tłumaczy Maciej Prończuk, ekspert rynku hotelowego w Cushman & Wakefield.

W przypadku udzielania finansowania dłużnego oraz dostępnych opcji refinansowania i restrukturyzacji wzrośnie znaczenie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i ekologią. Kluczowe wskaźniki efektywności powiązane z ESG stają się integralnym elementem procesu kredytowego i analiz due diligence, co umożliwi tym instytucjom wspieranie przedsięwzięć zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju.

Ostatnie nowości

Architektura i urbanistyka

Polska Podhalańska osada dla rodzin

schedule 30 marca 2023
Opr./edited by AKL

W Zakopanem powstaje inwestycja Cyrhla Villas, tworzona przez koncept Zakolovers. Inwestycja, jak przekonują twórcy, ma być ukłonem dla podhalańskiej sztuki, architektury i lokalnej przyrody. I etap zostanie oddany w III kwartale 2023 roku.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Więcej miejsca na kosmetyki

schedule 30 marca 2023
Opr./edited by AKL

Centrum dystrybucji Rossmanna w Grudziądzu powiększyło się o ponad 11 tys. mkw. Po rozbudowie magazyn ma prawie 35,5 tys. powierzchni. Obiekt jest zapleczem logistycznym dla drogerii w Polsce północnej. Obiekt powstał w 2012 roku, w ubiegłym roku władze spółki podjęły decyzję o rozbudowie.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Zaczynają budować Smart Park w Sycowie

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by MR

Projekt parku handlowego Smart Park w Sycowie uzyskał ostateczne pozwolenie na budowę. Powierzchnia najmu w kompleksie wyniesie łącznie około 10 tys. mkw. Inwestor planuje realizację inwestycji w dwóch etapach. Poziom komercjalizacji projektu przekroczył 80 proc.

Rynek inwestycyjny i finansowy

Polska Echo-Archicom z wynikami i strategią

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by MR

Grupa Echo-Archicom zamknęła 2022 rok z silną pozycją gotówkową i zmniejszonym zadłużeniem netto spółki. Jest to rezultat m.in. sprzedaży siedmiu budynków biurowych o wartości blisko 320 mln euro.

Wydarzenia

Polska Eurobuild Awards 2023 – jakie będą?

schedule 29 marca 2023
Eurobuild CEE

Rozpoczęło się planowanie Eurobuild Awards 2023! O opinie i nowe pomysły dotyczące najważniejszych nagród rynku nieruchomości w regionie CEE poprosiliśmy znakomitych ekspertów, którzy spotkali się dziś w redakcji "Eurobuildu". Jakie były efekty tej burzy mózgów?

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Chilliflex po raz drugi w Alchemii

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by MR

W drugiej połowie kwietnia w budynku Ferrum w kompleksie Alchemia otworzy się nowe biuro elastyczne Chilliflex. Na powierzchni 2,8 tys. mkw. na dwóch piętrach biurowca zaplanowano około 500 stanowisk pracy. To druga lokalizacja Chilliflex w Gdańsku, pierwsze biuro również znajduje się w Alchemii, w budynku Argon.

Style i wnętrza

Polska Biuro lepsze niż włoskie wakacje

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by MR

Kancelaria Bird & Bird zajmuje trzy piętra w Central Point w Warszawie. Przestrzeń o łącznej powierzchni około 2,2 tys. mkw., z widokiem na centrum Warszawy, zaprojektowała pracownia Workplace.

Rynek mieszkaniowy

Polska Lokum skromnie, ale do przodu

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by JC

Grupa Lokum Deweloper, działająca na dolnośląskim i małopolskim rynku nieruchomości, w 2022 roku przekazała klientom 727 lokali. Firma odnotowała marżę w wysokości 15,6 proc., a zysk netto w skali roku wzrósł o 3 proc.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Budują magazyn w dawnej kopalni gliny

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by MR

W podwrocławskich Źródłach trwa budowa pierwszego z trzech modułów hali magazynowej, którą realizuje generalny wykonawca oraz projektant – firma WPIP. Inwestor, firma Hal-Mag, zdecydował się na rekultywację terenu poprzemysłowego, gdzie funkcjonowała kiedyś kopalnia gliny. 

Infrastruktura

Polska Kolejny dworzec systemowy na Mazowszu

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by AKL

Polskie Koleje Państwowe otworzyły dla podróżnych nowy dworzec w Dobczynie. Został on wybudowany w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To typowy Innowacyjny Dworzec Systemowy.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska W drodze do 30 milionów

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by AKL

W 2022 roku rynek powierzchni przemysłowo-magazynowych w Polsce utrzymał solidne tempo wzrostu, pomimo wyzwań związanych m.in. z finansowaniem inwestycji oraz rosnącymi kosztami najmu. Według Savillsa, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy możemy stanąć w obliczu luki podażowej, która będzie konsekwencją spodziewanego ograniczenia nowej podaży i malejącej dostępności gruntów.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Reka Rubber dobiera w Poznaniu

schedule 29 marca 2023
Opr./edited by AKL

Reka Rubber Polska, firma specjalizująca się w produkcji wyrobów gumowych oraz węży gumowych i silikonowych, podwoi wynajmowaną powierzchnię w MLP Poznań West do blisko 4 tys. mkw. Do nowego obiektu wprowadzi się w II kwartale tego roku.

Budownictwo

Polska Skok kosztów i negocjacje z inwestorami

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by MR

Zdecydowana większość firm budowlanych w Polsce nadal odczuwa skutki szoku cenowego związanego z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – wynika z raportu przygotowanego przez kancelarię DLA Piper oraz firmę doradczo-inżynieryjną CCM.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Zostają z Panattoni w Sosnowcu

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by MR

Działająca w branży oświetleniowej firma Wojnarowscy podpisała umowę przedłużenia najmu w Panattoni Park Sosnowiec II. W obiekcie do dyspozycji firmy pozostaje około 3,9 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska W Iławie idą na zakupy

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by AKL

W Iławie ruszył Era Park Handlowy. Na powierzchni ponad 7 tys. mkw. obecnych jest kilkanaście salonów. Zadebiutowały w mieście market spożywczy Aldi, Action, Deichmann oraz Verona - salon jubilerski należący do sieci Yes.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Panattoni buduje na wschodzie

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by MR

Panattoni zakupiło ponad 10 ha gruntu w Świdniku i rusza z budową Panattoni Park Lublin IV. Inwestycja powstaje w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej i zaoferuje 53,9 tys. mkw. w ramach dwóch budynków. 

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Naukowcy w Aeroparku

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by AKL

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w II kwartale 2023 roku wprowadzi się do przygotowanych powierzchni biurowych w budynkach Zephirus i Nothus w warszawskim kompleksie Aeropark.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Niemcy Garbe zbuduje pod Lipskiem

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by ANZ

Firma Garbe nabyła działkę o powierzchni ok. 100. tys. mkw. w Kabelsketal (Saksonia-Anhalt, Niemcy). Na terenie planowana jest budowa kompleksu logistycznego o łącznej powierzchni ok. 61,5 tys. mkw. Garbe zainwestuje w projekt ok. 76 mln euro. Rozpoczęcie prac planowane jest na październik.

ESG

Polska Norblin z zielonymi papierami

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by JC

Warszawski kompleks Fabryka Norblina uzyskał finalne certyfikaty BREEAM dla części biurowej i retailowej. Dodatkowo w kompleksie pojawiła się instalacja fotowoltaiczna, a zarządzający sukcesywnie obniżają ślad węglowy nieruchomości.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Nestlé House do pełna

schedule 28 marca 2023
Opr./edited by AKL

Hines podpisał kontrakt z agencją marketingową Communisis Poland na wynajem przestrzeni biurowej w budynku Nestlé House przy ul. Domaniewskiej 32, w biznesowej części Mokotowa. Tym samym skomercjalizowana została cała dostępna tam powierzchnia.

Najnowsze w Rynek inwestycyjny i finansowy

schedule 29 marca 2023

Echo-Archicom z wynikami i strategią

Grupa Echo-Archicom zamknęła 2022 rok z silną pozycją gotówkową i zmniejszonym zadłużeniem netto spółki. Jest to rezultat m.in. sprzedaży siedmiu budynków biurowych o wartości blisko 320 mln euro.

schedule 27 marca 2023

Miliony na Neo Natolin

Spółka Real Management pozyskała finansowanie w wysokości 125 mln zł na budowę osiedla mieszkaniowego Neo Natolin. Inwestycja jest realizowana na warszawskim Wilanowie przy ul. Stefana Korbońskiego. 

schedule 23 marca 2023

Dobre wyniki CTP w Czechach

Rok 2022 należał do udanych dla dewelopera CTP. Działająca w 10 krajach firma poradziła sobie z wpływem globalnych wydarzeń na rynek europejski. W 2022 roku powierzchnia portfela w Czechach została powiększona o 300 tys. mkw. Przychody z najmu wzrosły o 13 proc. rok do roku do 230,3 mln euro.

schedule 23 marca 2023

Nowa marka hotelowa w Bukareszcie

Lorand i Zsuzsanna Szarvadi, właściciele Balvanyos Resort & Spa w Covasnie, nabyli położony w centrum Bukaresztu hotel K+K Elisabeta. Inwestorzy ponownie otworzą obiekt pod nową marką hotelową Peakture. 

schedule 23 marca 2023

Atal podlicza zyski i obniża zadłużenie

Grupa Atal po przekazaniu w 2022 roku około 3,4 tys. lokali mieszkalnych i usługowych wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie około 1,7 mld zł. Skonsolidowany zysk netto za zeszły rok wyniósł ponad 368 mln zł, co jest najwyższym wynikiem w historii grupy.

schedule 21 marca 2023

Trei porządkuje portfolio

W 2022 roku Trei Real Estate zwiększył wolumen inwestycyjny do około 2 mld euro. Deweloper realizuje łącznie 6 tys. mieszkań w ramach inwestycji w Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych. W Polsce firma planuje dalszy rozwój sieci Vendo Parków, inwestycje mieszkaniowe i wejście w sektor PRS.

schedule 21 marca 2023

Stabilne marże, dużo ziemi

W 2022 roku Grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,5 mld zł, co oznacza 16-procentowy wzrost w porównaniu do 2021 roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 410,8 mln zł, czyli o 11 proc. więcej niż w 2021.

schedule 20 marca 2023

Inwestorzy prywatni wyprzedzają instytucje

Prywatni inwestorzy na świecie nabyli w 2022 roku nieruchomości komercyjne o wartości 455 mld dolarów, co stanowi rekordowe 41 proc. wartości wszystkich inwestycji w nieruchomości na świecie. Rok 2022 był drugim najlepszym rokiem w historii pod względem wolumenu inwestycji w nieruchomości komercyjne wśród inwestorów prywatnych, którzy skorzystali na przecenionych aktywach i różnicach kursów walut.

schedule 20 marca 2023

MLP ma plany i wyniki

Wartość nieruchomości inwestycyjnych MLP Group w 2022 roku wzrosła do 4,43 mld zł, co oznacza wzrost o 31 proc. w ujęciu rok do roku. Grupa zanotowała w zeszłym roku zysk netto w wysokości 422,4 mln zł.

schedule 14 marca 2023

Kajima i Griffin inwestują w polskie OZE

Kajima Europe oraz Griffin Capital Partners nabyły 70 proc. udziałów w spółce Hymon, polskiej firmie specjalizującej się instalacjach fotowoltaicznych. To druga wspólna inwestycja obu podmiotów na polskim rynku OZE.

schedule 13 marca 2023

Cromwell sprzedaje w Warszawie

Cromwell Property Group Poland sprzedał wszystkie udziały w spółce będącej właścicielem warszawskiego kompleksu biurowego Wiśniowy Business Park w Warszawie na rzecz węgierskiego inwestora.

schedule 10 marca 2023

UBH zaczyna od Wrocławia

Austriacki United Benefits Holding (UBH) zadebiutował na polskim rynku kupując wrocławski biurowiec Silver Forum w ramach transakcji off-market, firma działająca dotychczas głównie na rynku niemieckojęzycznym planuje dalszy rozwój w Polsce.

schedule 10 marca 2023

Od Zgierza do Londynu

Newport Logistics Fund, fundusz inwestujący w nieruchomości magazynowe w Europie, zebrał w ramach pierwszego funduszu 50 mln euro. Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem drugiego funduszu o wartości 100 mln euro.

schedule 10 marca 2023

Zdolność do adaptacji będzie w cenie

Geopolityka dyktuje warunki, inflacja pozostaje głównym problemem, zielone budynki cieszą się największym zainteresowaniem, a popyt na biura wzrasta - to niektóre z najważniejszych prognoz dla regionu CEE-6 na rok 2023, przedstawionych przez firmę Colliers. 

schedule 09 marca 2023

Belgowie kupili koło Multikina

Belgijski deweloper GH Development zakupił od spółki Multikino działkę na warszawskim Ursynowie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 60. Na terenie o powierzchni ponad 1 ha w przyszłości powstanie zespół budynków mieszkalno-usługowych.

schedule 09 marca 2023

Inwestorzy nadal wolą biura

Połowa europejskich inwestorów planuje zwiększyć aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych lub utrzymać ją na poziomie z zeszłego roku - wynika z raportu CBRE „Europe Investor Intentions Survey”. Najbardziej pożądanym sektorem pozostają biura, które mimo 10 proc. spadku zainteresowania, nadal wybiera niemal 3 na 10 inwestorów.

schedule 07 marca 2023

Olivia na giełdzie

Na giełdowym rynku Catalyst zadebiutowały obligacje Olivia Centre, właściciela centrum biurowo-biznesowego w Gdańsku. Do obrotu trafiło 25 tys. obligacji serii L o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.

schedule 06 marca 2023

CPD sprzedaje także biurowce

Spółka CPD sfinalizowała sprzedaż dwóch warszawskich biurowców – w Śródmieściu i na Służewcu, łącza wartość transakcji brutto przekroczyła 31 mln zł. Ponadto CPD poinformowało o rozpoczęciu przez spółkę przeglądu opcji strategicznych.

schedule 03 marca 2023

RČSN już bez Office Box

Fundusz REICO ČS Nemovitostní sprzedał biurowiec Office Box w Bratysławie słowackiej firmie telekomunikacyjnej Movys. Kwoty transakcji nie ujawniono.

schedule 02 marca 2023

Atrium w nowych barwach

Atrium European Real Estate – właściciel, zarządca i deweloper centrów handlowych oraz mieszkań na wynajem w Europie Środkowej – zmienia nazwę na G City Europe. W najbliższym czasie w firmie zostanie podjęty szereg działań rebrandingowych w różnych obszarach.

Kategorie