EN

Polska Hybrydowy i postpandemiczny sektor BSS

Biura i projekty wielofunkcyjne
W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu dominuje hybrydowy model pracy, a większość firm rozpoczęła wdrażanie hybrydowych rozwiązań jeszcze przed pandemią. Jak wynika z analizy firmy Colliers, dostosowywanie środowiska i modelu pracy do postpandemicznych czasów jest dla firm dużym wyzwaniem.

W swoim najnowszym raporcie „Defining the New. New work models and approaches in the BSS sector” Colliers przedstawił wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 76 członków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), należących do kadr kierowniczych firm z sektora BSS.

Poruszone zagadnienia dotyczyły m.in. wpływu zmian w środowisku pracy wywołanych sytuacją epidemiczną na zatrudnienie i produktywność pracowników, na kwestie finansowe i przestrzeń biurową, wprowadzanych środków bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałości o wellbeing pracowników czy też przyszłych strategii dotyczących talentów i lokalizacji. Ankieta uwzględniła również wyzwania, z którymi firmy z sektora BSS muszą się obecnie mierzyć oraz szanse i obawy dotyczące przyszłości.

Blisko 71 proc. osób, które wzięły udział w ankiecie zaznaczyło, że w ich organizacji obowiązuje obecnie model hybrydowy - 74 proc. z nich wdrożyło go lub pewne jego elementy już przed pandemią. Z osób pracujących obecnie hybrydowo aż 72 proc. wykonuje swoje obowiązki z domu przez cztery dni w tygodniu. Niepewność sytuacji epidemicznej i widmo kolejnych lockdownów sprawia, że blisko 70 proc. firm nie podjęło jednak jeszcze decyzji w sprawie powrotu do biura.

Wśród organizacji stosujących w pandemii model tradycyjny lub zdalny aż 82 proc. chciałoby wdrożyć model hybrydowy, tylko 14 proc. nie planuje tego typu rozwiązania. Większość firm przychylnych hybrydzie skłania się ku rozłożeniu zakresu pracy zdalnej i pracy z biura po połowie. Stosunkowo niewiele firm decyduje się jednak na określenie zasad i zakresu pracy zdalnej na poziomie organizacyjnym - będzie on ustalany głównie przez menedżerów lub samych pracowników.

Zdecydowana większość ankietowanych ocenia przygotowanie swojej firmy do wdrożenia hybrydy na poziomie umiarkowanym lub wyższym, tylko 6 proc. uważa je za bardzo słaby. Nie oznacza to jednak, że wprowadzenie nowego modelu nie będzie wiązało się dla firm z wieloma wyzwaniami.

Organizacja to znacznie więcej niż zbiór jednostek wykonujących określone zadania. Jednym z kluczowych obszarów wymagających uwagi będzie zapewnienie zachowania spoistości organizacji na poziomie społecznym – poczucia przynależności do firmy wśród rozproszonych członków zespołu. Wiele badań przeprowadzonych podczas pandemii wykazało, że praca zdalna może skutkować zaburzeniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Niemożność wyłączenia komputera i wyjścia z biura sprawia, że pracujemy więcej, często do późnych godzin. Powyższe zjawiska mają bezpośredni wpływ na zaangażowanie pracowników i ich chęć pozostania w firmie. Organizacje będą więc musiały przygotować się do radzenia sobie z tymi wyzwaniami poprzez wdrażanie odpowiednich inicjatyw i stałe monitorowanie sytuacji. O sukcesie w mniejszym stopniu będzie decydować to, jaki model pracy zostanie wdrożony, a bardziej to, jak dobrze organizacja jest przygotowana do tej zmiany np. poprzez odpowiednie przeszkolenie liderów pod kątem zarządzania zespołem rozproszonym - tłumaczy Grzegorz Rajca, psycholog organizacji, starszy specjalista w dziale Workplace Innovation w Colliers.

Jako największe wyzwania dla organizacji podczas pracy zdalnej, ankietowani zdecydowanie wskazali utrzymanie poczucia przynależności wśród pracowników (83 proc.), w dalszej kolejności utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym (52 proc.), wdrożenie nowych pracowników do zespołu (35 proc.), bieżące zarządzanie zespołami (32 proc.) i zapewnienie płynnej wymiany informacji wewnątrz firmy (30 proc.).

Wyniki ankiety wykazały, że udział firm, które zdecydowały się na wprowadzenie zmian w przestrzeni biurowej podczas pandemii oraz tych, które takich zmian nie wprowadziły, rozłożył się po równo. Firmy, które te zmiany zaimplementowały, w 33 proc. zdecydowały się na redukcję powierzchni, bądź wprowadzenie hot desków, w 28 proc. całkowicie przearanżowały przestrzeń, a w 23 proc. zwiększyły różnorodność oferowanej pracownikom przestrzeni. 39 proc. organizacji, które jeszcze nie dokonały żadnych zmian, chce je wprowadzić w bliskiej przyszłości, natomiast aż 28 proc. firm nie podjęło jeszcze decyzji w tym temacie. Aż 81 proc. firm zachęca lub planuje zachęcać pracowników do powrotu do biura, a dostosowywanie przestrzeni biurowej do nowych warunków, m.in. przez wprowadzanie rozwiązań elastycznych, może być w tym procesie jednym z ważniejszych argumentów.

Nowa rzeczywistość pokazała, że elastyczność jest kluczowa w całkowicie nieprzewidywalnych i niepewnych czasach - odgrywa również znaczącą rolę w budowaniu strategii portfela nieruchomości. Co istotne, przy odpowiednio skonstruowanej umowie można niemal natychmiastowo dostosować wielkość powierzchni do aktualnych potrzeb danej organizacji, a operatorzy takich powierzchni są coraz bardziej otwarci na niestandardowe, dopasowane pod konkretnego klienta rozwiązania – mówi Jakub Bartoszek, dyrektor ds. strategii flex w Colliers.

Kwestie związane ze strategią rozwoju talentów - od przyciągania i zatrzymywania, poprzez rozwój umiejętności i wzrost efektywności, aż po dobre samopoczucie - pozostają w centrum strategicznych zainteresowań większości organizacji. Jedną z głównych zmian, jakie Covid-19 wprowadził do dynamiki walki o talenty, jest zmniejszenie znaczenia ograniczeń geograficznych. Niesie to ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Pracodawcy, którzy oferują stanowiska typu remote-only lub remote-first, z dnia na dzień zyskują dostęp do znacznie szerszej puli talentów. Jednak efektywne zarządzanie rozproszoną siłą roboczą wymaga sporej transformacji procesów biznesowych i praktyk zarządczych, na co nie każda organizacja jest gotowa. Z punktu widzenia pracownika, praca zdalna również niesie ze sobą szersze możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy, ale potencjalnie oznacza również stawienie czoła zwiększonej globalnej konkurencji. Sytuacja ta przyczynia się do pogłębiania już widocznej przepaści pomiędzy top-talentami - osobami posiadającymi najbardziej pożądane na rynku umiejętności a tymi, którzy są po prostu dość dobrzy w swoim zawodzie. Skutkiem tego mogą być coraz większe różnice w wynagrodzeniach i rosnąca nierówność dochodów – zwraca uwagę Dorota Osiecka, dyrektor działu Workplace Innovation w Colliers.

Jak istotna jest dla firm kwestia walki o talenty pokazują wyniki ankiety Colliers – jako główne wyzwanie stojące przed organizacją w nadchodzącym roku aż 71 proc. firm wskazało właśnie utrzymanie kluczowych talentów, a 68 proc. - przyciąganie najlepszych pracowników. Odpowiedzią na te wyzwania może być zmiana strategii zatrudniania i lokalizacji, która zaczęła być wdrażana już podczas trwania pandemii. Ponad 75 proc. respondentów, którzy przed pandemią zatrudniali wyłącznie pracowników biurowych, uważa, że pewna forma pracy zdalnej jest dozwolona albo w dowolnym miejscu w Polsce (30 proc.), albo w zasięgu dojazdu do biura (46 proc.). Razem z firmami, które wcześniej dopuszczały pracę zdalną, daje to łącznie blisko 85 proc. respondentów, którzy dopuszczają jakąś formę pracy zdalnej. Dodatkowo ponad 40 proc. firm zezwala na pracę zdalną z lokalizacji znajdujących się poza zasięgiem dojazdu do pracy.

Jest to trend, który będzie miał duży wpływ na strategie lokalizacyjne w nadchodzących latach. Poszukiwanie talentów przekroczyło granice miast, regionów, a nawet krajów. Kraków już teraz poszerza swoją pulę talentów o specjalistów z Tarnowa, Łodzi, Katowic czy nawet Lwowa. Wykorzystując tę szansę, firmy zlokalizowane w miastach o przegrzanym rynku pracy mogą być bardziej konkurencyjne w walce o nowe projekty. Nowe podmioty mogą korzystać z infrastruktury i wysoko wykwalifikowanych talentów dojrzałych rynków oraz łatwo dostępnej zdalnej siły roboczej – tłumaczy Jan Kamoji-Czapiński, dyrektor w dziale EMEA Location Strategy w Colliers.

Wybuch pandemii uwydatnił rolę budynków i przestrzeni biurowej w oddziaływaniu na zdrowie i samopoczucie użytkowników. Choć zdecydowana większość firm (96 proc. ankietowanych) zadeklarowała, że wprowadziła działania zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 dotyczące pracowników, takie jak ograniczenia w podróżowaniu, zaostrzone zasady higieny, pracę zdalną itp. czy też wdrożyła specjalne aplikacje do zarządzania biurem (62 proc. ankietowanych), duża część działań dotyczyła również utrzymania dobrego samopoczucia wśród członków zespołu. Znacząca liczba firm wprowadziła regularne spotkania indywidualne oraz organizacyjne (79 proc.), cykliczne szkolenia np. z zarządzania stresem (64 proc.) czy poradnictwo psychologiczne (63 proc.). 56 proc. zachęca również swój zespół do szczepień – głównie za pośrednictwem komunikacji wewnętrznej (28 proc.), dołączenia do programu szczepień ochronnych w miejscu pracy (26 proc.), udzielanie pracownikom płatnego czasu wolnego od pracy na czas szczepienia (18 proc.) czy możliwości zaszczepienia się w miejscu pracy (13 proc.).

Coraz większe wymagania związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy wywierają znaczną presję na menedżerów biur, aby nie tylko zapewnić ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, ale także zmaksymalizować komfort i zaufanie użytkowników podczas "powrotu do normalności". Jako odpowiedź na te wymagania na rynku pojawiły się nowe systemy certyfikacji pandemicznej budynków oraz powierzchni m.in. WELL Health Safety Rating.

Na podstawie zebranych najlepszych praktyk i badań naukowych wydano szereg rekomendacji, opracowano i wdrożono również szereg dobrych praktyk, z których większość koncentrowała się na jakości powietrza w pomieszczeniach, czyszczeniu i dezynfekcji powierzchni, oferowanej opiece medycznej czy gotowości na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor w dziale Certyfikacji Zielonych Budynków w Colliers.

Analiza wyników badania ankietowego pokazuje, że dostosowywanie środowiska i modelu pracy do postpandemicznych czasów stanowi duże wyzwanie dla firm. Jest nim również mierzenie wpływu tych zmian na wyniki biznesowe organizacji.

Większość firm jest zmuszona podejmować kluczowe decyzje w warunkach dużej niepewności. Najlepszą strategią byłoby więc podejście do tego jak do starannie przygotowanego eksperymentu. Oprócz okresowego monitorowania jasno zdefiniowanych KPI biznesowych, warto zaplanować regularne pomiary istotnych wskaźników kondycji organizacji takich, jak poziom oraz jakość interakcji i współpracy w zespole, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym czy dobre samopoczucie pracowników. Pozwoli to zrozumieć rzeczywisty wpływ nowych modeli pracy na pracowników i wyniki biznesowe, a także umożliwi organizacjom określenie właściwego kierunku działania lub wczesne wykrycie czerwonych flag – komentuje Dorota Osiecka.

Ostatnie nowości

Infrastruktura

Polska Meritum przebuduje Aleje Jerozolimskie

schedule 21 października 2021
Opr./edited by MR

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął drugie postępowanie na przygotowanie projektu przebudowy Alej Jerozolimskich, na odcinku od ronda Czterdziestolatka do wjazdu na wiadukt Mostu Poniatowskiego. Zwycięzcą jest firma Meritum Projekt z Katowic.

Materiał partnera

Polska Warto się przejść po Promenadzie

schedule 15 października 2021
Eurobuild CEE

W ostatnim czasie Atrium Promenada znacząco wzmocniła swoje portfolio. W jednym z flagowych obiektów handlowych Grupy Atrium otwarto lokal amerykańskiej marki Guess w nowym koncepcie handlowym. Ofertę galerii wzbogaciła także DUKA. Swój pierwszy lokal w prawobrzeżnej części Warszawy otworzyła ponadto szkoła tańca Egurrola Dance Kids.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Kolejne sklepy Netto

schedule 21 października 2021
Opr./edited by AKL

Dziesięć województw, trzynaście miast, trzynaście nowych sklepów o łącznej powierzchni około 15 tys. mkw. – o tyle rozwinęła się sieć Netto w mijających dwóch tygodniach. Wszystkie nowe placówki powstały w miejscu przejętych przez Salling Group (właściciela Netto) dawnych sklepów Tesco.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Eksperci od leków zostają na Mokotowie

schedule 21 października 2021
Opr./edited by AKL

CA Immo podpisało umowę przedłużenia najmu w warszawskim biurowcu Postępu 14. Firma AstraZeneca Pharma Poland zdecydowała się pozostać w obiekcie przez kolejne 5 lat i wynająć dodatkowe 3 tys. mkw. powierzchni biurowej. Dzięki temu warszawska siedziba będzie liczyła około 21 tys. mkw., tj. ponad 60 proc. powierzchni całego budynku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Intermarché z kolejnym sklepem

schedule 21 października 2021
Opr./edited by AKL

Mieszkańcy Strzelec Opolskich mogą zrobić zakupy w nowym sklepie sieci Intermarché. Supermarket zlokalizowany jest przy ul. Stawowej 1 obok istniejącego już sklepu Bricomarché.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Workthere, czyli w Polsce

schedule 21 października 2021
Opr./edited by AKL

Firma Savills uruchomiła polską wersję platformy internetowej Workthere (workthere.pl). Umożliwia ona wyszukanie dostępnych w Polsce elastycznych powierzchni biurowych oraz oferuje pomoc w wynajęciu optymalnej przestrzeni do pracy.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Młode Miasto na nowo

schedule 21 października 2021
Opr./edited by AKL

Architektura Palio Office Park, zlokalizowanego na terenie Stoczni Gdańskiej, uzupełniona będzie infrastrukturą usługową i rekreacyjną. Cavatina przygotuje restauracje, bary i kawiarnie w kontenerowych lokalach, strefy do relaksu i uprawiania sport, a także zieleń.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska Było Tesco, będą parki handlowe

schedule 21 października 2021
Opr./edited by AKL

Spółka EDS Retail Park wygrała konkurs ofert na zakup sześciu sklepów od Tesco. Na przejętych nieruchomościach gdański deweloper zamierza wybudować parki handlowe o łącznej powierzchni ponad 29 tys. mkw. GLA.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Polska Drzewa na Pomorzu posadzone

schedule 21 października 2021
Opr./edited by AKL

W miniony weekend na terenie Leśnictwa Dywan w Nadleśnictwie Lipusz (woj. pomorskie) odbyła się druga edycja akcji „Do nasadzenia”. Zalesiono 9-hektarowy teren, wykorzystując przy tym 90 tys. sadzonek. Wydarzenie zorganizowała firma Torus z Gdańska, członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który był również partnerem akcji.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Wysokie ceny zachęcają do zakupów online

schedule 20 października 2021
Opr./edited by AKL

Po ponownym otwarciu centrów handlowych ponad połowa Polaków zauważyła wzrost cen produktów – wynika z autorskiego raportu Cushman & Wakefield pt. „Rynek powierzchni handlowych - powrót optymizmu?”. Co więcej, negatywne zjawiska w centrach handlowych zachęcają konsumentów do zakupów online.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Nhood zaczyna w Piasecznie

schedule 20 października 2021
Opr./edited by AKL

Nhood Polska rozpoczął proces oczyszczania gleby na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej i autobusowej w Piasecznie. Zgodnie z otrzymaną przez firmę decyzją o remediacji, proces objął około 3 160 m sześc. zanieczyszczonej ziemi. Prace mają związek z planowaną przez Nhood nową wielofunkcyjną inwestycją.

Architektura i urbanistyka

Polska Polskie przedszkole w holenderskim stylu

schedule 20 października 2021
Opr./edited by MR

W dzielnicy Leszczyny w Bielsku-Białej dobiega końca budowa przedszkola inspirowanego stylem De Stijl. Inwestycja jest realizowana z wykorzystaniem konstrukcji istniejącego w tym miejscu budynku jednorodzinnego.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Po buty do Manufaktury

schedule 20 października 2021
Opr./edited by MR

Eobuwie.pl otwiera sklep stacjonarny w łódzkiej Manufakturze. Klienci będą mieli do dyspozycji 15 tys. produktów, usługę reserve & collect oraz skaner esize.me.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Rumunia Mikrobiuro w dużej sprawie

schedule 20 października 2021
Opr./edited by MR

Start-up Nooka Space uruchamia sieć kompaktowych biur w rumuńskiej Kluż-Napoce. Sieć obejmuje obecnie lokalizacje Iulius Park, Nooka Bună Ziua, Nooka Sala Polivalenta, Nooka Vivo i Nooka Floresti. Biuro można zarezerwować poprzez aplikację mobilną Nooka Space.

Rynek mieszkaniowy

Polska Kolejne mieszkania nad jeziorem Maltańskim

schedule 20 października 2021
Opr./edited by AKL

Nexity Polska wystartowało ze sprzedażą nowego etapu inwestycji Malta Point w Poznaniu. W jej skład wchodzą dwa nowe budynki: Tide i Wave, w których dostępnych będzie łącznie 155 mieszkań.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Warszawskie biura coraz stabilniej

schedule 20 października 2021
Opr./edited by AKL

Firmy podpisały więcej nowych umów, a „flexy” chętnie wykorzystują przed odebraniem docelowej powierzchni. Wciąż malejąca aktywność deweloperów pomogła w ustabilizowaniu wskaźnika pustostanów kwartał do kwartału, jednak jego wysoki poziom stanowi wyzwanie dla wynajmujących. Firma JLL podsumowała sytuację na warszawskim rynku biurowym na koniec III kwartału 2021 roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Nowy market w Kapelance

schedule 20 października 2021
Opr./edited by AKL

Echo Investment wynajęło sieci Kaufland ponad 6,5 tys. mkw. powierzchni handlowej w pasażu przy ul. Kapelanka w Krakowie. Sklep otworzy się w grudniu 2021 roku.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Więcej rozrywki w Północnej

schedule 20 października 2021
Opr./edited by AKL

Do grona najemców warszawskiej Galerii Północnej dołączyła Strefa Rozrywki, zajmująca powierzchnię prawie 200 mkw.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Dla zdrowia w Sky Tower

schedule 20 października 2021
Opr./edited by AKL

Wrocławski Sky Tower pozyskał nowego najemcę. Około 1,2 tys. mkw. powierzchni zajmie grupa EMC, świadcząca usługi medyczne w ramach prywatnej ogólnopolskiej sieci szpitali i przychodni. Nowe centrum mieścić się będzie na poziomie +1. Rozpoczęcie działalności planowane jest w 2022 roku.

Rynek mieszkaniowy

Polska Kupili apartamenty przy marinie

schedule 20 października 2021
Opr./edited by MR

Dekpol Deweloper zakończył sprzedaż I etapu kompleksu Sol Marina w Gdańsku. Nabywcy kupili 77 apartamentów rozlokowanych w trzynastu niewysokich budynkach. Obecnie w sprzedaży dostępne są lokale budowane w ramach II etapu inwestycji.

Najnowsze w Biura i projekty wielofunkcyjne

schedule 21 października 2021

Eksperci od leków zostają na Mokotowie

CA Immo podpisało umowę przedłużenia najmu w warszawskim biurowcu Postępu 14. Firma AstraZeneca Pharma Poland zdecydowała się pozostać w obiekcie przez kolejne 5 lat i wynająć dodatkowe 3 tys. mkw. powierzchni biurowej. Dzięki temu warszawska siedziba będzie liczyła około 21 tys. mkw., tj. ponad 60 proc. powierzchni całego budynku.

schedule 21 października 2021

Workthere, czyli w Polsce

Firma Savills uruchomiła polską wersję platformy internetowej Workthere (workthere.pl). Umożliwia ona wyszukanie dostępnych w Polsce elastycznych powierzchni biurowych oraz oferuje pomoc w wynajęciu optymalnej przestrzeni do pracy.

schedule 21 października 2021

Młode Miasto na nowo

Architektura Palio Office Park, zlokalizowanego na terenie Stoczni Gdańskiej, uzupełniona będzie infrastrukturą usługową i rekreacyjną. Cavatina przygotuje restauracje, bary i kawiarnie w kontenerowych lokalach, strefy do relaksu i uprawiania sport, a także zieleń.

schedule 20 października 2021

Nhood zaczyna w Piasecznie

Nhood Polska rozpoczął proces oczyszczania gleby na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej i autobusowej w Piasecznie. Zgodnie z otrzymaną przez firmę decyzją o remediacji, proces objął około 3 160 m sześc. zanieczyszczonej ziemi. Prace mają związek z planowaną przez Nhood nową wielofunkcyjną inwestycją.

schedule 20 października 2021

Mikrobiuro w dużej sprawie

Start-up Nooka Space uruchamia sieć kompaktowych biur w rumuńskiej Kluż-Napoce. Sieć obejmuje obecnie lokalizacje Iulius Park, Nooka Bună Ziua, Nooka Sala Polivalenta, Nooka Vivo i Nooka Floresti. Biuro można zarezerwować poprzez aplikację mobilną Nooka Space.

schedule 20 października 2021

Warszawskie biura coraz stabilniej

Firmy podpisały więcej nowych umów, a „flexy” chętnie wykorzystują przed odebraniem docelowej powierzchni. Wciąż malejąca aktywność deweloperów pomogła w ustabilizowaniu wskaźnika pustostanów kwartał do kwartału, jednak jego wysoki poziom stanowi wyzwanie dla wynajmujących. Firma JLL podsumowała sytuację na warszawskim rynku biurowym na koniec III kwartału 2021 roku.

schedule 20 października 2021

Dla zdrowia w Sky Tower

Wrocławski Sky Tower pozyskał nowego najemcę. Około 1,2 tys. mkw. powierzchni zajmie grupa EMC, świadcząca usługi medyczne w ramach prywatnej ogólnopolskiej sieci szpitali i przychodni. Nowe centrum mieścić się będzie na poziomie +1. Rozpoczęcie działalności planowane jest w 2022 roku.

schedule 20 października 2021

Najemcy aktywni w Trójmieście

Według raportu „Office Occupier: Rynek biurowy w Trójmieście” firmy doradczej Cresa, wolumen transakcji zawartych w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku sięgnął 93 tys. 110 mkw., co stanowiło 97 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020 i aż 106 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem.

schedule 20 października 2021

Centrum BB z biurami Fleksi

Grupa Passerinvet oddała do użytku Budynek B w praskim projekcie Centrum BB na Brumlovce. Przebudowa trwała rok. W biurowcu w listopadzie zostaną otwarte coworkingowe przestrzenie biurowe Fleksi, które zaoferują również miejsce na warsztaty i wydarzenia.

schedule 20 października 2021

Quorum z nowym najemcą

Wrocławski Quorum D, realizowany przez Cavatinę, będzie nową siedzibą studia deweloperskiego z branży gamingowej. Oddanie biurowca do użytku planowane jest na II kwartał 2022 roku.

schedule 19 października 2021

Będą rezerwować w Skylinerze

Booksy, platforma rezerwacji wizyt, wynajęła 1,5 tys. mkw. powierzchni biurowej na dwóch piętrach budynku Skyliner. Transakcja odbyła się całkowicie online, poprzez platformę ShareSpace.

schedule 19 października 2021

Katowice wiodą prym

Na koniec III kwartału 2021 roku całkowita podaż na dziewięciu głównych rynkach biurowych osiągnęła poziom ponad 12,1 mln mkw., wynika z danych zaprezentowanych przez Colliersa. W Warszawie deweloperzy oddali do użytku 67,6 tys. mkw. powierzchni biurowej, natomiast wśród miast regionalnych pod względem przyrostu nowej podaży przodują Katowice z ponad 10,5 tys. mkw.

schedule 18 października 2021

Warta już w Unicie

Przeprowadzkę do biurowca Warsaw Unit przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie zakończyła właśnie firma ubezpieczeniowa Warta. Najemca zajął 20 tys. mkw. powierzchni na 13 z 45 pięter wieżowca.

schedule 18 października 2021

Można zjeść w Młyńskiej.6

Inwestycja Młyńska.6 w Katowicach dostała pozwolenie na użytkowanie. Ośmiopiętrowy budynek biurowo-hotelowy oferuje prawie 2,6 tys. mkw. biur, inwestorem jest UBM Development.

schedule 18 października 2021

Wella w Bramie Miasta

W listopadzie do łódzkiej Bramy Miasta wprowadzi się Wella Company, globalny start-up kosmetyczny, który niespełna rok temu stał się niezależną firmą. Na około 1,5 tys. mkw. otworzy swoje nowe Centrum Usług Wspólnych. Część z nich zostanie zatrudniona w Centrum Doskonałości (CoE) IT.

schedule 18 października 2021

Rośnie aktywność najemców biur

W Warszawie znajduje się obecnie 6,16 mln mkw. biur, a 374 tys. mkw. pozostaje w budowie. Powoli widać wzrost aktywności najemców. W III kwartale 2021 roku wynajęto ponad 149 tys. mkw., co jest wynikiem o 32 proc. lepszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z raportu CBRE.

schedule 18 października 2021

Dover zakotwiczyło w Globalworth Plaza

Firma Dover otworzyła biuro usług biznesowych (DBS) w Globalworth Plaza w Bukareszcie. Powierzchnia 1 tys. 170 mkw. zostanie wykorzystana do świadczenia usług w zakresie finansów, technologii informatycznych i zasobów ludzkich.

schedule 15 października 2021

Wrocławska wieża wychodzi z ziemi

Cavatina przystąpiła do prac budowlanych przy realizacji budynku C, będącego najwyższym obiektem całego kompleksu Quorum. 140-metrowa wieża będzie drugim co do wysokości obiektem w stolicy Dolnego Śląska.

schedule 15 października 2021

Biuro i showroom w Carbon Tower

Zajmująca się sprzedażą mebli i dekoracji firma Selsey wprowadziła się do nowego biura we wrocławskim budynku Carbon Tower. W ramach 930 mkw. poza powierzchnią biurową na 11 piętrze, firma ma także showroom na parterze.

schedule 15 października 2021

Centrum Biurowe Lubicz na nowo

W Lubicz Park – bo taką nazwę przyjęło dawne Centrum Biurowe Lubicz w Krakowie – zajdą zmiany. Obok nowych udogodnień dla najemców, takich jak ładowarki do pojazdów elektrycznych czy aplikacja budynkowa, obejmą one również jego otoczenie – wokół kompleksu pojawią się nowe nasadzenia zieleni i powstanie strefa rekreacyjna.

Kategorie