EN

Polska Zrównoważone i zeroemisyjne nieruchomości

Zielone budownictwo
Najemcy, inwestorzy i władze miast chętniej niż kiedykolwiek angażują się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Według globalnego badania firmy JLL ta dekada będzie przełomowa dla dekarbonizacji branży nieruchomości.

Nieruchomości ogółem odpowiadają za aż 40 proc. światowej emisji CO2. Najemcy, inwestorzy i władze miast mają do odegrania ważną rolę w zaspokojeniu światowego popytu na zielone rozwiązania. Jednak przełożenie dobrych intencji na realizację wymaga współpracy wszystkich uczestników rynku oraz innowacyjnego myślenia o projektowaniu budynków.

Zapewnienie ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 C° do 2100 roku jest jednym z głównych tematów trwającego szczytu COP26 w Glasgow – 26. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nad jego osiągnięciem pracować powinni również przedstawiciele branży budowlanej oraz nieruchomości, odpowiadających za znaczną część emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Budynki generują dwa rodzaje śladu węglowego. Operacyjny ślad węglowy jest związany z ich codzienną eksploatacją. Z kolei wbudowany ślad węglowy wiąże się m.in. z produkcją materiałów i procesami budowlanymi – i to właśnie on odpowiada za około 10 proc. globalnych emisji. Przykładowo, każdego roku ponad 6 mld mkw. obiektów buduje się przy użyciu materiałów o wysokiej zawartości węgla, takich jak szkło, żelazo, stal i beton. Emisję związaną z użytkowaniem można redukować dzięki poprawie efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii, natomiast kwestia zawartości węgla w materiałach jest dodatkowym wyzwaniem dla branży - tłumaczy Mateusz Polkowski, dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa JLL.

Według szacunków World Green Building Council, do 2050 roku wbudowany ślad węglowy będzie odpowiedzialny za połowę emisji pochodzących z nowych budynków.

Menedżerowie reprezentujący blisko 650 wiodących globalnych najemców i inwestorów, objętych badaniem przez JLL, twierdzą, że ich priorytetem jest tworzenie miejsc zielonych i przyjaznych człowiekowi. Najemcy chcą redukcji emisji dwutlenku węgla i włączają zrównoważony rozwój do swoich modeli biznesowych. 89 proc. z nich twierdzi, że ma on coraz większe znaczenie w ich strategiach biznesowych. Również inwestorzy na rynku nieruchomości wpisują kwestie dekarbonizacji w swoje strategie.

Są dwa główne czynniki, które napędzają ten proces. Po pierwsze, najemcy i inwestorzy wyprzedzają w swoich działaniach decydentów politycznych. Wykazują inicjatywę wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników, klientów i społeczności, a ze strony władz na poziomie międzynarodowym krajowym i lokalnym oczekują partnerstwa i otwartości. Po drugie, odpowiedzialne działanie przynosi korzyści. Badanie JLL wykazało, że 83 proc. najemców nieruchomości i 78 proc. inwestorów uważa, że ryzyko klimatyczne niesie za sobą ryzyko finansowe i biznesowe. Obie te grupy widzą ogromny potencjał zmian prowadzących do zwiększania efektywności operacyjnej i osiągania lepszych wyników finansowych. Jednocześnie niemal wszyscy zdają sobie sprawę z minusów i nieopłacalności braku działania w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Warto dodać, że organizacje, które są najdalej w realizacji swoich ambicji środowiskowych, przedkładają długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju nad krótkoterminowe kryteria finansowe. Spośród firm objętych badaniem, które były tzw. liderami ESG, 74 proc. ma scentralizowany budżet na wdrażanie inicjatyw związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla.

Raport JLL wskazuje kilka czynników, o których należy pamiętać w drodze do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla. Popyt na zrównoważone budownictwo, takie jak budynki zeroemisyjne, przewyższa podaż.

Liczba dostępnych projektów spełniających odpowiednie kryteria może nie wystarczyć do osiągnięcia ambitnych celów wyznaczonych przez najemców. Dotyczy to zarówno Polski, w której po prostu brakuje tego typu inwestycji, jak i Europy Zachodniej, w której ich liczba jest również bardzo ograniczona. Najwięcej biurowców zeroemisyjnych znajduje się w Belgii, Holandii i Francji. Sporo inwestycji jest obecnie realizowanych w Irlandii. Równolegle, pojawia się szansa na modernizację starszych obiektów, chociaż ich wiek, stopień wyeksploatowania oraz nieodpowiednia infrastruktura miejska stanowią wyzwanie - mówi Mateusz Polkowski.

Firmy mające w swoich portfolio starsze obiekty są świadome trendu: 73 proc. ankietowanych stwierdziło, że do 2025 roku będzie już modernizować swoje aktywa, aby spełnić cele zerowej emisji netto. Dziś jest to 34 proc.

Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia budynku, to tylko 36 proc. respondentów stwierdziło, że jest ona obecnie w centrum ich uwagi, choć oczekuje się, że do 2025 roku odsetek ten wzrośnie do 71 proc.

W Polsce jest ponad 2 mln mkw. powierzchni biurowej starszej niż 20 lat. Istnieje zatem pilna potrzeba modernizacji istniejących budynków, które powstały z wykorzystaniem starych technologii. Sam proces unowocześniania starszych obiektów powinien przebiegać zgodnie z trendem zrównoważonego i odpowiedzialnego budownictwa – z myślą o podnoszeniu aktualnego standardu życia i komforcie przyszłych użytkowników - dodaje Mateusz Polkowski.

Kluczowa w przejściu do poziomu zerowej emisji jest technologia. Dane są największym katalizatorem ekologicznego postępu, ponieważ zwiększone możliwości w zakresie ich przetwarzania umożliwiają ciągłe doskonalenie procesów i funkcji w budynkach. Jednak większość inwestorów (55 proc.) i najemców (50 proc.) określa swoje obecne możliwości w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych jako „rozwijające się”. Ta luka cyfrowa będzie się jednak zmniejszać przy rosnącym nakładzie inwestycji w technologię. Wynika to z rosnącej zależności biznesu od gromadzenia i przetwarzania danych, napędzanej wymaganiami większej przejrzystości i sprawozdawczości, w tym raportowania niefinansowego ESG.

Chociaż organizacje są aktywne w wyznaczaniu celów klimatycznych, to ich realizacja nie nabrała jeszcze rozpędu. Kluczowym elementem przyspieszenia działań na rzecz dekarbonizacji jest stworzenie ekosystemu partnerów – miast, inwestorów i najemców. Tego zdania, zgodnie z wynikami badania JLL, jest 81 proc. najemców i inwestorów.

Autor badania, firma JLL, w 2020 roku wyznaczyła oparty na badaniach naukowych swój cel redukcji emisji do 2034 roku. Firma zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji netto w swoich biurach do 2030 roku. Z kolei do 2040 roku. JLL chce osiągnąć ten cel we wszystkich obszarach działalności firmy, w tym w obiektach klientów, którymi zarządza.

Nie ulega wątpliwości, że kwestie ESG (obejmujące czynniki środowiskowe, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny) są ważnym elementem uwzględnianym przy podejmowaniu decyzji w biznesie. Coraz więcej firm nie tylko chce wynajmować powierzchnie czy inwestować w zrównoważone budynki – dzisiaj korporacje chcą budować swoje relacje i współpracę jedynie z podmiotami aktywnie realizującymi swoje strategie ESG. Jednocześnie wzrasta świadomość faktu, że zrównoważony rozwój może być katalizatorem długoterminowego wzrostu dla całego sektora nieruchomości - przyznaje Mateusz Bonca, dyrektor zarządzający JLL w Polsce.

Branża nieruchomości dostosowuje się do tych trendów i wyzwań rynkowych, czego przykładem może być np. współpraca JLL z Robyg, obejmująca opracowanie kompleksowej strategii ESG dla Grupy.

Wiele miast proponuje zachęty finansowe, takie jak ulgi podatkowe, dotacje, zwolnienia z opłat i obniżki kredytów na modernizację starszych budynków i zapewnienie bardziej zrównoważonego budownictwa. Równocześnie władze coraz częściej badają także inne możliwości, w tym szybsze wydawanie pozwoleń na budowę dla obiektów, które spełniają kryteria zielonej oceny (jak np. w Seattle) oraz promowanie dobrowolnych systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju.

Podczas gdy niektóre miasta, takie jak Nowy Jork, Los Angeles, Paryż, Sydney i Melbourne w sposób zauważalny podejmują działania, inne pozostają w tyle. W rzeczywistości 69 proc. liderów ankietowanych przez JLL uważa, że brak zachęt ze strony władz miejskich stanowi istotną barierę w realizacji ambicji związanych ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce również miasta w swoje strategie wpisują coraz częściej cele zrównoważonego rozwoju, niektóre przyjęły już zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej – Kraków na przykład do 2030 roku.

Faktyczne przełożenie zamiarów na działania dla wielu jednostek samorządowych jest wciąż na wczesnym etapie przygotowania. Jednym z wyzwań dla skutecznego partnerstwa pomiędzy miastami a sektorem prywatnym jest brak ustalonych najlepszych praktyk. Warto, aby samorządy postrzegały sektor nieruchomości jak partnerów w kształtowaniu bardziej zrównoważonych miast, podczas gdy branża mogłaby w większym stopniu dzielić się swoją wiedzą. Najbliższe lata będą miały decydujące znaczenie dla przeprowadzenia ogromnych zmian, niezbędnych do stworzenia podstaw dla niskoemisyjnej przyszłości. A to wymaga pracy zespołowej - dodaje Mateusz Bonca.

Ostatnie nowości

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Coraz mniej wolnych biurek

schedule 07 grudnia 2021
Opr./edited by AKL

Zasoby biur elastycznych w Polsce wzrosły sześciokrotnie od 2015 roku. Zróżnicowany rynek doskonale odpowiada na oczekiwania wielu branż, od małych firm po korporacje. W związku z wyhamowaniem ekspansji operatorów „flexów”, coraz mniej biurek pozostaje do dyspozycji najemców zarówno w stolicy, jak i na głównych rynkach biurowych w regionach.

Materiał partnera

Polska INWI oferuje pracownikom udziały i szuka co-founderów

schedule 06 grudnia 2021
Eurobuild CEE

Nowoczesne systemy motywacyjne dostrzegają zależności pomiędzy zaangażowaniem pracownika wykazującym inicjatywę a zyskiem firmy. Większa motywacja przekłada się na realnie lepsze wyniki. Daniel Radkiewicz, prezes INWI, polskiej spółki, która zrewolucjonizowała rynek nieruchomości, jest o tym przekonany.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Rumunia Ekspansja w Globalworth Tower

schedule 07 grudnia 2021
Opr./edited by MR

Firma Prime Kapital przedłużyła umowę najmu w Globalworth Tower w Bukareszcie i podpisała nową umowę na dodatkowe blisko 2 tys. mkw. powierzchni biurowej na kolejne pięć lat. Tym samym Prime Kapital zajmie w biurowcu łącznie ponad 3 tys. mkw.

Infrastruktura

Polska Kolejne kilometry Via Carpatii gotowe

schedule 07 grudnia 2021
Opr./edited by AKL

Kierowcy mogą korzystać z prawie 30 kilometrów drogi ekspresowej S19 od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko (dotychczasowa nazwa - węzeł Kamień). Całkowity koszt projektu to ponad 1,3 mld zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi ponad 587 mln zł.

Rynek mieszkaniowy

Polska Vinci buduje w Warszawie

schedule 07 grudnia 2021
Opr./edited by AKL

Spółka Vinci Immobilier Polska uzyskała pozwolenie na budowę najnowszej inwestycji Kaskady Krakowska. Rozpoczęła się też przedsprzedaż lokali. Dziewięciopiętrowy budynek powstaje przy Alei Krakowskiej 285 na styku Włoch i Ochoty.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Pokazy kulinarne w Wilanowie

schedule 07 grudnia 2021
Opr./edited by AKL

Marka Miele uruchomiła w warszawskim Wilanowie Miele Experience Center. Salon o powierzchni 65 mkw. mieści się w Royal Wilanów. W punkcie klienci mogą poznać i przetestować urządzenia. To już drugi salon Miele w Warszawie.

Style i wnętrza

Polska Nowy lokator w CitySpace

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by JC

Pontica Solutions otworzyło biuro w krakowskim centrum CitySpace w O3 Business Campus i planuje dalszą ekspansję.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Allegro bierze (jeszcze) więcej

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by AKL

Największy najemca Fabryki Norblina – grupa Allegro – zdecydował się powiększyć dotychczasową przestrzeń i wynajął ostatnie wolne powierzchnie biurowe w kompleksie – dwa piętra w budynku Galwan o łącznej powierzchni blisko 7,8 tys. mkw. Dzięki tej transakcji zakończyła się komercjalizacja biur w inwestycji Capital Parku na warszawskiej Woli.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Zendesk z widokiem na Wawel

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by MR

Firma Zendesk wprowadzi się do krakowskiego biurowca MK29 w Krakowie, w którym zajmie dwa piętra o łącznej powierzchni niemal 3,4 tys. mkw. Biurowiec zostanie oddany do użytku w I kwartale 2022 roku.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Protetycy w Koneserze

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by JC

W Centrum Praskim Koneser w Warszawie zadebiutowało ponad 300-metrowe Laboratorium Protetyczne Medicover „Rytuał Uśmiechu”. To pierwsza tego typu pracownia w portfolio sieci.

Obiekty użyteczności publicznej

Polska Nowa twarz Polonii

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by JC

Stadion z trybunami, hala sportowa, Centrum Wsparcia Sportu, plac z fontanną i kawiarniami – tak będzie wyglądał Ośrodek Polonia przy Konwiktorskiej 6. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał umowę na projekt kompleksu.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska W Jurajskiej za pół ceny

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by AKL

W częstochowskiej Galerii Jurajskiej zadebiutował właśnie pierwszy w mieście i zarazem największy w woj. śląskim sklep sieci HalfPrice. Salon ma prawie 2,2 tys. mkw. powierzchni.

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Karl Lagerfeld w Factory

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by MR

W krakowskim Factory zadebiutował salon outletowy Karla Lagerfelda. Wśród nowości  w sieci zarządzanych przez Neinver outletów znalazł się też sklep z kosmetykami marek premium The Cosmetics Company Store, salony z bielizną oraz sklepy z obuwiem.  

Powierzchnie handlowe i rozrywkowe

Polska Dyson się odświeża

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by JC

Marka Dyson otworzyła zrewitalizowaną, największą w Polsce strefę demonstracyjną w centrum handlowym Atrium Promenada na warszawskiej Pradze.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska The Park Kraków bliżej premiery

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by MR

Pierwszy z ośmiu budynków biurowych powstających w ramach inwestycji The Park Kraków osiągnął 80 proc. zaawansowania budowy. Prace mają zakończyć się na przełomie 2021 i 2022 roku.

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne

Polska W budowie najwięcej w historii

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by AKL

Rynek nieruchomości magazynowych nie zwalnia tempa, wynika z najnowszego raportu firmy Savills. W budowie znajduje się obecnie największa w historii podaż nowej powierzchni, a popyt zmierza do pobicia rekordu na koniec roku. W kolejce po wynajęte obiekty ustawiają się inwestorzy z całego świata. Sektor logistyczny po trzech pierwszych kwartałach stanowi blisko połowę całkowitej wartości transakcji na rynku inwestycyjnym w Polsce.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Nowe przestrzenie dla MMC

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by JC

Firma Marsh McLennan (MMC) wynajęła nowe biura oraz przedłużyła dotychczasowe umowy najmu, dotyczące łącznie 4 tys. mkw. powierzchni biurowej w Polsce.

Zielone budownictwo

Polska Platyna dla biurowca Skanski

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by AKL

Biurowiec Generation Park Y, zrealizowany przez Skanskę na warszawskiej Woli, otrzymał certyfikat LEED Core&Shell na poziomie Platinum. To międzynarodowy system oceny budynków, dotyczący m.in. oszczędności energii i redukcji zużycia wody, która w efekcie ma wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Biura i projekty wielofunkcyjne

Polska Alpha przy lotnisku w Gdańsku już gotowa

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by MR

Zakończył się proces odbiorów technicznych pierwszego z budynków kompleksu biurowo-usługowego Airport City Gdańsk. Generalnym wykonawcą Alphy jest Hochtief Polska. Obiekt zrealizowany został zgodnie z wytycznymi certyfikacji LEED na poziomie Gold.

Infrastruktura

Polska Na drodze do Naprawy

schedule 06 grudnia 2021
Opr./edited by JC

Udostępniono prawą jezdnię S7 Lubień - Naprawa do Zakopanego. Dzięki temu w kierunku Krakowa ruch odbywa się już dwoma pasami.

Najnowsze w Zielone budownictwo

schedule 06 grudnia 2021

Platyna dla biurowca Skanski

Biurowiec Generation Park Y, zrealizowany przez Skanskę na warszawskiej Woli, otrzymał certyfikat LEED Core&Shell na poziomie Platinum. To międzynarodowy system oceny budynków, dotyczący m.in. oszczędności energii i redukcji zużycia wody, która w efekcie ma wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

schedule 01 grudnia 2021

Holm House bez barier

Skanska uruchomiła właśnie na Mokotowie sprzedaż i budowę kolejnego, czwartego etapu inwestycji Holm House, zielonego osiedla pozbawionego barier architektonicznych. Za projekt odpowiada pracownia HRA Architekci.

schedule 24 listopada 2021

Warszawskie biurowce najbardziej zielone

Tylko w czterech europejskich miastach co najmniej 4 na 10 budynków biurowych ma zielone certyfikaty. Chodzi o Bratysławę, Budapeszt, Pragę i Warszawę – wynika z analizy CBRE. Stolica Polski wygrywa ten wyścig, bo certyfikaty posiada 54 proc. biur. To najlepszy wynik w Europie. Udział certyfikowanej powierzchni biurowej w europejskich miastach rośnie, a poziom pustostanów w tych obiektach jest niższy niż w tradycyjnych.

schedule 17 listopada 2021

Zielona energia zasila budynki Revetas

Wszystkie budynki należące w Rumunii do Revetas Group będą zasilane energią odnawialną. To element zaangażowania firmy w praktyki ESG, mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. Revetas dąży do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w całej swojej działalności.

schedule 05 listopada 2021

Zrównoważone i zeroemisyjne nieruchomości

Najemcy, inwestorzy i władze miast chętniej niż kiedykolwiek angażują się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Według globalnego badania firmy JLL ta dekada będzie przełomowa dla dekarbonizacji branży nieruchomości.

schedule 25 października 2021

Dużo tlenu i zieleni

Szczeciński biurowiec Oxygen, należący do EPP, otrzymał certyfikat BREEAM In-Use. Budynek oferuje około 17 tys. mkw. powierzchni.

schedule 15 października 2021

Panattoni jest Excellent po raz kolejny

Niedawno ukończony przez Panattoni BTS dla e-commerce w Świebodzinie o powierzchni około 200 tys. mkw. przeszedł certyfikację środowiskową. Inwestycja w aż trzech kategoriach zdobyła punktację poziomu Outstanding i otrzymała certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

schedule 13 października 2021

7R buduje na zielono

Według prognoz globalny rynek zielonych budynków niemieszkalnych wzrośnie z 69,01 mld dolarów w 2021 roku do 110,52 mld dolarów w 2025 roku, przy złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 9 proc. Jak z wyzwaniami społeczno-środowiskowymi radzi sobie branża magazynowa? Czy Polska, jako drugi najbardziej aktywny rynek deweloperski w Europie, stanie się liderem w zakresie dekarbonizacji?

schedule 07 października 2021

Budynki LPP zasilane na zielono

Od stycznia 2023 roku polski producent odzieży LPP w większości swoich budynków biurowych oraz w Centrum Dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim będzie korzystać wyłącznie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Umowa podpisana ze spółką Figene Energia, zabezpiecza całkowite potrzeby energetyczne spółki na kolejne 10 lat.

schedule 05 października 2021

Kreatywne miejskie ogrodnictwo

Globalworth wraz z warszawską firmą MalinowskiDesign i najemcami kompleksu Green Horizon otworzyli dzisiaj w Łodzi pierwszą w Polsce instalację nowego systemu ogrodnictwa modułowego – CityPot to przykład ogrodnictwa w miejscu pracy. 

schedule 29 września 2021

Globalworth napędzany zieloną energią

Globalworth ogłosił, że ​​od lipca 2021 roku wszystkie jego budynki biurowe w Rumunii będą korzystać w 100 proc. z energii ze źródeł odnawialnych. Do spółki należy 16 znajdujących się w Bukareszcie biurowców klasy A.

schedule 28 września 2021

Terminal DB Schenker na zielono

Kolejny terminal przeładunkowy DB Schenker w Polsce uzyskał certyfikat BREEAM. To oddany do użytku w I kwartale 2021 roku obiekt na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko.

schedule 22 września 2021

Farma fotowoltaiczna za 125 milionów

Onde podpisało umowę na wykonanie farmy fotowoltaicznej o potencjale 57,5 MWp. Zleceniodawcą jest spółka celowa Grand Solar 2, która należy do Wind Power A/S z Norwegii. Za wykonanie prac Onde otrzyma 125,7 mln złotych. 

schedule 20 września 2021

Rezydencja Iwicka na zielono

Kompleks apartamentowy Yareal na Dolnym Mokotowie uzyskał certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM. Rezydencja Iwicka otrzymała ocenę Very Good. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do nowych lokali za rok.

schedule 16 września 2021

Panattoni będzie Excellent w standardzie

Panattoni jako pierwszy deweloper nieruchomości przemysłowych wprowadza do standardu swoich obiektów certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Do dziś firma dostarczyła blisko 5,7 mln mkw. powierzchni z zielonymi certyfikatami.

schedule 07 września 2021

Atrium Centrum jest Very Good

CPI Property Group odnowił certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Good dla należącego do portfolio grupy biurowca Atrium Centrum w Warszawie. Budynek otrzymał najwyższe oceny w kategoriach „Transport”, „Materiały” i „Odpady”.

schedule 31 sierpnia 2021

CPIPG zasilane energią odnawialną

CPI Property Group planuje przejście na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Do 1 stycznia 2023 roku wszystkie należące do CPI Property Group lub znajdujące się w zarządzie grupy nieruchomości w Polsce będą korzystać z zielonej energii.

schedule 30 sierpnia 2021

Ada Mall jest Gold

Centrum handlowe Ada Mall w Belgradzie otrzymało certyfikat LEED na poziomie Gold. Powierzchnia należącego do GTC wielofunkcyjnego obiektu wynosi około 34,6 tys. mkw.

schedule 23 sierpnia 2021

MLP Pruszków II coraz bardziej ekologiczne

Deweloper MLP Group otrzymał dla swojej nowo wybudowanej inwestycji w centrum logistycznym MLP Pruszków II certyfikat BREEAM International New Construction na poziomie Very Good. Ocena została wydana dla hali o powierzchni ponad 17 tys. mkw.

schedule 12 sierpnia 2021

Srebro całe w złocie

Powstający w centrum Poznania biurowiec ma otrzymać certyfikat LEED na poziomie Gold. Oddanie do użytku budynku Andersia Silver planowane jest na II połowę 2023 roku.

Kategorie